ข้อมูลจำนวนนักศึกษาตามระดับการศึกษา (แบ่งตามภูมิภาคที่จบการศึกษา) เทอม 3/2560 คณะวิทยาลัยเทคโนโลยีและสหวิทยาการ ( ข้อมูลเดือน เมษายน ) เขตพื้นที่ เชียงใหม่
คณะ / สาขา / หลักสูตร เขตพื้นที่ เชียงใหม่
ปวช. ป.ตรี รวมทั้งหมด
ภาคเหนือ ภาคกลาง ภาคตะวันออก ภาคใต้ รวม ภาคเหนือ ภาคกลาง ไม่ระบุ รวม ภาคเหนือ ภาคกลาง ภาคตะวันออก ภาคใต้ ไม่ระบุ รวม
วิทยาลัยเทคโนโลยีและสหวิทยาการ 242 7 1 1 251 48 2 1 51 290 9 1 1 1 302
โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาเทคโนโลยี 242 7 1 1 251 242 7 1 1 251
ปวช.เตรียมวิศวกรรมศาสตร์ 134 6 1 141 134 6 1 141
ปวช.เตรียมบริหารธุรกิจ 55 55 55 55
ปวช.เตรียมสถาปัตยกรรมศาสตร์ 53 1 1 55 53 1 1 55
สหวิทยาการ 48 2 1 51 48 2 1 51
วศ.บ.วิศวกรรมอาหาร 1 1 1 1
วท.บ.วิศวกรรมกระบวนการอาหาร 38 1 1 40 38 1 1 40
วศ.บ.การผลิตและนวัตกรรมอาหาร 9 1 10 9 1 10
รวมทั้งหมด 242 7 1 1 251 48 2 1 51 290 9 1 1 1 302