ข้อมูลจำนวนนักศึกษาตามระดับการศึกษา (แบ่งตามภูมิภาคที่จบการศึกษา) เทอม 3/2560 คณะวิศวกรรมศาสตร์ ( ข้อมูลเดือน เมษายน ) เขตพื้นที่ ลำปาง
คณะ / สาขา / หลักสูตร เขตพื้นที่ ลำปาง
ปวส. ป.ตรี รวมทั้งหมด
ภาคเหนือ ภาคกลาง ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ รวม ภาคเหนือ ภาคกลาง ภาคตะวันตก รวม ภาคเหนือ ภาคกลาง ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ภาคตะวันตก รวม
วิศวกรรมศาสตร์ 75 1 1 77 98 6 1 105 173 7 1 1 182
วิศวกรรมเครื่องกล 24 1 1 26 34 3 37 58 4 1 63
ปวส.ช่างยนต์ 23 1 1 25 23 1 1 25
ปวส.ช่างกลเกษตร 1 1 1 1
อส.บ.เทคโนโลยีเครื่องกล 25 1 26 25 1 26
วศ.บ.วิศวกรรมเกษตรและชีวภาพ 9 2 11 9 2 11
วิศวกรรมไฟฟ้า 30 30 46 3 49 76 3 79
ปวส.ไฟฟ้า 30 30 30 30
วศ.บ.วิศวกรรมไฟฟ้า 46 3 49 46 3 49
วิศวกรรมอุตสาหการ 21 21 18 1 19 39 1 40
ปวส.เทคนิคอุตสาหกรรม 21 21 21 21
วศ.บ.วิศวกรรมอุตสาหการ 12 1 13 12 1 13
อส.บ.เทคโนโลยีอุตสาหการ 6 6 6 6
รวมทั้งหมด 75 1 1 77 98 6 1 105 173 7 1 1 182