ข้อมูลจำนวนนักศึกษาตามระดับการศึกษา (แบ่งตามภูมิภาคที่จบการศึกษา) เทอม 1/2561 คณะบริหารธุรกิจและศิลปศาสตร์ ( ข้อมูลเดือน ตุลาคม ) เขตพื้นที่ ตาก
คณะ / สาขา / หลักสูตร เขตพื้นที่ ตาก
ปวส. ป.ตรี รวมทั้งหมด
ภาคตะวันตก รวม ภาคเหนือ ภาคกลาง ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ภาคตะวันตก ภาคตะวันออก ไม่ระบุ รวม ภาคเหนือ ภาคกลาง ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ภาคตะวันตก ภาคตะวันออก ไม่ระบุ รวม
บริหารธุรกิจและศิลปศาสตร์ 1 1 119 162 2 718 1 1 1,003 119 162 2 719 1 1 1,004
บริหารธุรกิจ 1 1 36 42 331 1 410 36 42 332 1 411
ปวส.คอมพิวเตอร์ธุรกิจ 1 1 1 1
บธ.บ.การจัดการ 4 4 49 57 4 4 49 57
บธ.บ.การตลาด 8 7 45 60 8 7 45 60
บธ.บ.ระบบสารสนเทศทางคอมพิวเตอร์ 10 3 65 78 10 3 65 78
บธ.บ.บริหารธุรกิจ 14 28 172 1 215 14 28 172 1 215
บัญชี 63 102 2 237 404 63 102 2 237 404
บช.บ.การบัญชี 63 102 2 237 404 63 102 2 237 404
ศิลปศาสตร์ 20 18 150 1 189 20 18 150 1 189
ศศ.บ.การท่องเที่ยวและการโรงแรม 7 7 33 47 7 7 33 47
ศศ.บ.ภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสารสากล 9 9 104 122 9 9 104 122
ศศ.บ.การท่องเที่ยวและการบริการ 4 2 13 1 20 4 2 13 1 20
รวมทั้งหมด 1 1 119 162 2 718 1 1 1,003 119 162 2 719 1 1 1,004