ข้อมูลจำนวนนักศึกษาตามระดับการศึกษา (แบ่งตามภูมิภาคที่จบการศึกษา) เทอม 1/2561 คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการเกษตร ( ข้อมูลเดือน มิถุนายน ) เขตพื้นที่ น่าน
คณะ / สาขา / หลักสูตร เขตพื้นที่ น่าน
ปวส. ป.ตรี ป.โท รวมทั้งหมด
ภาคเหนือ ไม่ระบุ รวม ภาคเหนือ ภาคกลาง ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ภาคตะวันตก ภาคใต้ ไม่ระบุ รวม ภาคเหนือ รวม ภาคเหนือ ภาคกลาง ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ภาคตะวันตก ภาคใต้ ไม่ระบุ รวม
วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการเกษตร 9 1 10 298 15 2 1 3 4 323 2 2 309 15 2 1 3 5 335
พืชศาสตร์ 1 1 85 9 1 1 96 86 9 1 1 97
ปวส.พืชศาสตร์ 1 1 1 1
วท.บ.พืชศาสตร์ 85 9 1 1 96 85 9 1 1 96
เรียนรวม(วิทยาศาตร์และเทคโนโลยีการเกษตร) 3 1 4 70 1 2 3 76 73 1 2 4 80
ปวส.(พืชศาสตร์/สัตว์ศาสตร์/ประมง) 3 1 4 3 1 4
วท.บ.(พืชศาสตร์/สัตว์ศาสตร์/ประมง) 70 1 2 3 76 70 1 2 3 76
วิทยาศาสตร์ 76 2 1 1 80 76 2 1 1 80
วท.บ.วิทยาการคอมพิวเตอร์ 76 2 1 1 80 76 2 1 1 80
สัตวศาสตร์และประมง 3 3 35 3 38 38 3 41
ปวส.สัตวศาสตร์ 3 3 3 3
วท.บ.ประมง 4 4 4 4
วท.บ.สัตวศาสตร์ 31 3 34 31 3 34
อุตสาหกรรมเกษตร 2 2 32 1 33 2 2 36 1 37
ปวส.เทคโนโลยีการอาหาร 2 2 2 2
วท.บ.วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการอาหาร 32 1 33 32 1 33
วท.ม.เทคโนโลยีการเกษตร 2 2 2 2
รวมทั้งหมด 9 1 10 298 15 2 1 3 4 323 2 2 309 15 2 1 3 5 335