ข้อมูลจำนวนนักศึกษาตามระดับการศึกษา (แบ่งตามภูมิภาคที่จบการศึกษา) เทอม 2/2561 คณะวิศวกรรมศาสตร์ ( ข้อมูลเดือน ธันวาคม ) เขตพื้นที่ เชียงราย
คณะ / สาขา / หลักสูตร เขตพื้นที่ เชียงราย
ป.ตรี รวมทั้งหมด
ภาคเหนือ ภาคกลาง ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ภาคตะวันตก ภาคตะวันออก ภาคใต้ รวม ภาคเหนือ ภาคกลาง ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ภาคตะวันตก ภาคตะวันออก ภาคใต้ รวม
วิศวกรรมศาสตร์ 948 49 7 2 2 4 1,012 948 49 7 2 2 4 1,012
ครุศาสตร์อุตสาหกรรม 33 1 1 35 33 1 1 35
ค.อ.บ.วิศวกรรมอิเล็กทรอนิกส์และโทรคมนาคม 25 1 1 27 25 1 1 27
ค.อ.บ.วิศวกรรมไฟฟ้า 8 8 8 8
วิศวกรรมไฟฟ้า 461 16 3 2 2 484 461 16 3 2 2 484
วศ.บ.วิศวกรรมไฟฟ้า 286 8 2 2 1 299 286 8 2 2 1 299
วศ.บ.วิศวกรรมคอมพิวเตอร์ 71 5 1 77 71 5 1 77
วศ.บ.วิศวกรรมอิเล็กทรอนิกส์ 104 3 1 108 104 3 1 108
วิศวกรรมโยธาและสิ่งแวดล้อม 259 8 3 2 272 259 8 3 2 272
วศ.บ.วิศวกรรมโยธา 259 8 3 2 272 259 8 3 2 272
วิศวกรรมอุตสาหการ 195 24 2 221 195 24 2 221
วศ.บ.วิศวกรรมโลจิสติกส์ 39 2 1 42 39 2 1 42
วศ.บ.วิศวกรรมอุตสาหการ 156 22 1 179 156 22 1 179
รวมทั้งหมด 948 49 7 2 2 4 1,012 948 49 7 2 2 4 1,012