ข้อมูลจำนวนนักศึกษาตามระดับการศึกษา (แบ่งตามภูมิภาคที่จบการศึกษา) เทอม 2/2561 คณะบริหารธุรกิจและศิลปศาสตร์ ( ข้อมูลเดือน ธันวาคม ) เขตพื้นที่ ตาก
คณะ / สาขา / หลักสูตร เขตพื้นที่ ตาก
ปวส. ป.ตรี รวมทั้งหมด
ภาคตะวันตก รวม ภาคเหนือ ภาคกลาง ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ภาคตะวันตก ภาคตะวันออก ไม่ระบุ รวม ภาคเหนือ ภาคกลาง ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ภาคตะวันตก ภาคตะวันออก ไม่ระบุ รวม
บริหารธุรกิจและศิลปศาสตร์ 1 1 117 154 2 695 1 1 970 117 154 2 696 1 1 971
บริหารธุรกิจ 1 1 34 38 318 1 391 34 38 319 1 392
ปวส.คอมพิวเตอร์ธุรกิจ 1 1 1 1
บธ.บ.การจัดการ 4 4 48 56 4 4 48 56
บธ.บ.การตลาด 8 7 44 59 8 7 44 59
บธ.บ.ระบบสารสนเทศทางคอมพิวเตอร์ 10 3 65 78 10 3 65 78
บธ.บ.บริหารธุรกิจ 12 24 161 1 198 12 24 161 1 198
บัญชี 63 98 2 233 396 63 98 2 233 396
บช.บ.การบัญชี 63 98 2 233 396 63 98 2 233 396
ศิลปศาสตร์ 20 18 144 1 183 20 18 144 1 183
ศศ.บ.การท่องเที่ยวและการโรงแรม 7 7 32 46 7 7 32 46
ศศ.บ.ภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสารสากล 9 9 99 117 9 9 99 117
ศศ.บ.การท่องเที่ยวและการบริการ 4 2 13 1 20 4 2 13 1 20
รวมทั้งหมด 1 1 117 154 2 695 1 1 970 117 154 2 696 1 1 971