ข้อมูลจำนวนนักศึกษาตามระดับการศึกษา (แบ่งตามภูมิภาคที่จบการศึกษา) เทอม 2/2561 คณะวิศวกรรมศาสตร์ ( ข้อมูลเดือน ธันวาคม ) เขตพื้นที่ ตาก
คณะ / สาขา / หลักสูตร เขตพื้นที่ ตาก
ปวส. ป.ตรี รวมทั้งหมด
ภาคเหนือ ภาคกลาง ภาคตะวันตก ภาคตะวันออก รวม ภาคเหนือ ภาคกลาง ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ภาคตะวันตก ภาคตะวันออก ภาคใต้ ไม่ระบุ รวม ภาคเหนือ ภาคกลาง ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ภาคตะวันตก ภาคตะวันออก ภาคใต้ ไม่ระบุ รวม
วิศวกรรมศาสตร์ 91 96 418 1 606 452 649 3 713 3 2 2 1,824 543 745 3 1,131 4 2 2 2,430
ครุศาสตร์อุตสาหกรรม 142 97 1 125 365 142 97 1 125 365
ค.อ.บ.วิศวกรรมไฟฟ้า 49 40 1 65 155 49 40 1 65 155
ค.อ.บ.วิศวกรรมอุตสาหการ 18 28 30 76 18 28 30 76
ค.อ.บ.วิศวกรรมเครื่องกล 75 29 30 134 75 29 30 134
วิศวกรรมเครื่องกล 23 22 114 159 68 100 89 1 1 2 261 91 122 203 1 1 2 420
ปวส.ช่างจักรกลหนัก 9 11 54 74 9 11 54 74
ปวส.ช่างยนต์ 14 11 60 85 14 11 60 85
วศ.บ.วิศวกรรมเครื่องกล 68 100 89 1 1 2 261 68 100 89 1 1 2 261
วิศวกรรมไฟฟ้า 30 26 139 195 127 247 2 234 1 1 612 157 273 2 373 1 1 807
ปวส.เทคนิคคอมพิวเตอร์ 6 5 25 36 6 5 25 36
ปวส.ไฟฟ้า 17 11 72 100 17 11 72 100
ปวส.อิเล็กทรอนิกส์ 7 10 42 59 7 10 42 59
วศ.บ.วิศวกรรมไฟฟ้า 73 115 1 116 1 306 73 115 1 116 1 306
วศ.บ.วิศวกรรมคอมพิวเตอร์ 41 75 84 1 201 41 75 84 1 201
วศ.บ.วิศวกรรมอิเล็กทรอนิกส์ 1 16 12 29 1 16 12 29
วศ.บ.วิศวกรรมอิเล็กทรอนิกส์และระบบควบคุมอัตโนมัติ 12 41 1 22 76 12 41 1 22 76
วิศวกรรมโยธาและสิ่งแวดล้อม 16 27 79 122 77 124 126 327 93 151 205 449
ปวส.ช่างก่อสร้าง 16 27 79 122 16 27 79 122
วศ.บ.วิศวกรรมโยธา 77 124 126 327 77 124 126 327
วิศวกรรมอุตสาหการ 22 21 86 1 130 38 81 139 1 259 60 102 225 2 389
ปวส.ช่างโลหะ 3 9 51 1 64 3 9 51 1 64
ปวส.ช่างกลโรงงาน 19 12 35 66 19 12 35 66
วศ.บ.วิศวกรรมอุตสาหการ 38 81 139 1 259 38 81 139 1 259
รวมทั้งหมด 91 96 418 1 606 452 649 3 713 3 2 2 1,824 543 745 3 1,131 4 2 2 2,430