ข้อมูลจำนวนนักศึกษาตามระดับการศึกษา (แบ่งตามภูมิภาคที่จบการศึกษา) เทอม 2/2561 คณะวิศวกรรมศาสตร์ ( ข้อมูลเดือน ธันวาคม ) เขตพื้นที่ ตาก
คณะ / สาขา / หลักสูตร เขตพื้นที่ ตาก
ปวส. ป.ตรี รวมทั้งหมด
ภาคเหนือ ภาคกลาง ภาคตะวันตก ภาคตะวันออก รวม ภาคเหนือ ภาคกลาง ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ภาคตะวันตก ภาคตะวันออก ภาคใต้ ไม่ระบุ รวม ภาคเหนือ ภาคกลาง ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ภาคตะวันตก ภาคตะวันออก ภาคใต้ ไม่ระบุ รวม
วิศวกรรมศาสตร์ 91 96 418 1 606 452 649 3 713 3 2 2 1,824 543 745 3 1,131 4 2 2 2,430
วิศวกรรมเครื่องกล 23 22 114 159 143 129 119 1 1 2 395 166 151 233 1 1 2 554
ปวส.ช่างจักรกลหนัก 9 11 54 74 9 11 54 74
ปวส.ช่างยนต์ 14 11 60 85 14 11 60 85
วศ.บ.วิศวกรรมเครื่องกล 68 100 89 1 1 2 261 68 100 89 1 1 2 261
ค.อ.บ.วิศวกรรมเครื่องกล 75 29 30 134 75 29 30 134
วิศวกรรมไฟฟ้า 30 26 139 195 176 287 3 299 1 1 767 206 313 3 438 1 1 962
ปวส.ไฟฟ้า 17 11 72 100 17 11 72 100
ปวส.เทคนิคคอมพิวเตอร์ 6 5 25 36 6 5 25 36
ปวส.อิเล็กทรอนิกส์ 7 10 42 59 7 10 42 59
วศ.บ.วิศวกรรมคอมพิวเตอร์ 41 75 84 1 201 41 75 84 1 201
วศ.บ.วิศวกรรมไฟฟ้า 73 115 1 116 1 306 73 115 1 116 1 306
วศ.บ.วิศวกรรมอิเล็กทรอนิกส์ 1 16 12 29 1 16 12 29
วศ.บ.วิศวกรรมอิเล็กทรอนิกส์และระบบควบคุมอัตโนมัติ 12 41 1 22 76 12 41 1 22 76
ค.อ.บ.วิศวกรรมไฟฟ้า 49 40 1 65 155 49 40 1 65 155
วิศวกรรมโยธาและสิ่งแวดล้อม 16 27 79 122 77 124 126 327 93 151 205 449
ปวส.ช่างก่อสร้าง 16 27 79 122 16 27 79 122
วศ.บ.วิศวกรรมโยธา 77 124 126 327 77 124 126 327
วิศวกรรมอุตสาหการ 22 21 86 1 130 56 109 169 1 335 78 130 255 2 465
ปวส.ช่างกลโรงงาน 19 12 35 66 19 12 35 66
ปวส.ช่างโลหะ 3 9 51 1 64 3 9 51 1 64
วศ.บ.วิศวกรรมอุตสาหการ 38 81 139 1 259 38 81 139 1 259
ค.อ.บ.วิศวกรรมอุตสาหการ 18 28 30 76 18 28 30 76
รวมทั้งหมด 91 96 418 1 606 452 649 3 713 3 2 2 1,824 543 745 3 1,131 4 2 2 2,430