ข้อมูลจำนวนนักศึกษาตามระดับการศึกษา (แบ่งตามภูมิภาคที่จบการศึกษา) เทอม 2/2561 คณะวิศวกรรมศาสตร์ ( ข้อมูลเดือน ธันวาคม ) เขตพื้นที่ น่าน
คณะ / สาขา / หลักสูตร เขตพื้นที่ น่าน
ปวส. ป.ตรี รวมทั้งหมด
ภาคเหนือ รวม ภาคเหนือ ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ภาคตะวันตก รวม ภาคเหนือ ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ภาคตะวันตก รวม
วิศวกรรมศาสตร์ 44 44 84 14 1 99 128 14 1 143
วิศวกรรมเครื่องกล 31 31 40 14 54 71 14 85
ปวส.ช่างยนต์ 31 31 31 31
อส.บ.เทคโนโลยีเครื่องกล 7 7 7 7
วศ.บ.วิศวกรรมเกษตรและชีวภาพ 33 14 47 33 14 47
วิศวกรรมไฟฟ้า 13 13 44 1 45 57 1 58
ปวส.ไฟฟ้า 13 13 13 13
วศ.บ.วิศวกรรมไฟฟ้า 43 1 44 43 1 44
อส.บ.เทคโนโลยีไฟฟ้า 1 1 1 1
รวมทั้งหมด 44 44 84 14 1 99 128 14 1 143