ข้อมูลจำนวนนักศึกษาตามระดับการศึกษา (แบ่งตามภูมิภาคที่จบการศึกษา) เทอม 2/2561 คณะบริหารธุรกิจและศิลปศาสตร์ ( ข้อมูลเดือน ธันวาคม ) เขตพื้นที่ พิษณุโลก
คณะ / สาขา / หลักสูตร เขตพื้นที่ พิษณุโลก
ปวส. ป.ตรี รวมทั้งหมด
ภาคเหนือ ภาคกลาง ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ภาคตะวันตก รวม ภาคเหนือ ภาคกลาง ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ภาคตะวันตก ภาคตะวันออก ไม่ระบุ รวม ภาคเหนือ ภาคกลาง ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ภาคตะวันตก ภาคตะวันออก ไม่ระบุ รวม
บริหารธุรกิจและศิลปศาสตร์ 2 41 1 1 45 11 200 8 29 1 1 250 13 241 9 30 1 1 295
บริหารธุรกิจ 2 41 1 1 45 11 175 8 29 1 224 13 216 9 30 1 269
ปวส.การจัดการ 1 27 1 1 30 1 27 1 1 30
ปวส.คอมพิวเตอร์ธุรกิจ 1 14 15 1 14 15
บธ.บ.การจัดการ 3 36 1 40 3 36 1 40
บธ.บ.บริหารธุรกิจ 3 57 6 1 67 3 57 6 1 67
บธ.บ.ระบบสารสนเทศทางธุรกิจ 5 82 1 28 1 117 5 82 1 28 1 117
ศิลปศาสตร์ 25 1 26 25 1 26
ศศ.บ.ภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสารสากล 25 1 26 25 1 26
รวมทั้งหมด 2 41 1 1 45 11 200 8 29 1 1 250 13 241 9 30 1 1 295