ข้อมูลจำนวนนักศึกษาตามระดับการศึกษา (แบ่งตามภูมิภาคที่จบการศึกษา) เทอม 2/2561 คณะวิศวกรรมศาสตร์ ( ข้อมูลเดือน ธันวาคม ) เขตพื้นที่ พิษณุโลก
คณะ / สาขา / หลักสูตร เขตพื้นที่ พิษณุโลก
ปวส. ป.ตรี รวมทั้งหมด
ภาคเหนือ ภาคกลาง รวม ภาคเหนือ ภาคกลาง ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ภาคตะวันตก ไม่ระบุ รวม ภาคเหนือ ภาคกลาง ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ภาคตะวันตก ไม่ระบุ รวม
วิศวกรรมศาสตร์ 5 51 56 47 176 2 4 2 231 52 227 2 4 2 287
ครุศาสตร์อุตสาหกรรม 47 176 2 4 2 231 47 176 2 4 2 231
ค.อ.บ.วิศวกรรมไฟฟ้า 15 62 1 2 80 15 62 1 2 80
ค.อ.บ.วิศวกรรมอุตสาหการ 16 58 1 75 16 58 1 75
ค.อ.บ.วิศวกรรมเครื่องกล 16 56 1 1 2 76 16 56 1 1 2 76
วิศวกรรมเครื่องกล 5 51 56 5 51 56
ปวส.ช่างยนต์ 5 51 56 5 51 56
รวมทั้งหมด 5 51 56 47 176 2 4 2 231 52 227 2 4 2 287