ข้อมูลจำนวนนักศึกษาตามระดับการศึกษา (แบ่งตามภูมิภาคที่จบการศึกษา) เทอม 1/2562 คณะบริหารธุรกิจและศิลปศาสตร์ ( ข้อมูลเดือน มิถุนายน ) เขตพื้นที่ เชียงราย
คณะ / สาขา / หลักสูตร เขตพื้นที่ เชียงราย
ป.ตรี รวมทั้งหมด
ภาคเหนือ ภาคกลาง ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ภาคตะวันตก รวม ภาคเหนือ ภาคกลาง ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ภาคตะวันตก รวม
บริหารธุรกิจและศิลปศาสตร์ 519 7 1 2 529 519 7 1 2 529
บริหารธุรกิจ 268 3 2 273 268 3 2 273
บธ.บ.การจัดการ 25 25 25 25
บธ.บ.การตลาด 21 21 21 21
บธ.บ.ระบบสารสนเทศทางคอมพิวเตอร์ 39 2 41 39 2 41
บธ.บ.บริหารธุรกิจ 177 1 2 180 177 1 2 180
บธ.บ.ระบบสารสนเทศทางธุรกิจ 6 6 6 6
บัญชี 251 4 1 256 251 4 1 256
บช.บ.การบัญชี 251 4 1 256 251 4 1 256
รวมทั้งหมด 519 7 1 2 529 519 7 1 2 529