ข้อมูลจำนวนนักศึกษาตามระดับการศึกษา (แบ่งตามภูมิภาคที่จบการศึกษา) เทอม 1/2562 คณะบริหารธุรกิจและศิลปศาสตร์ ( ข้อมูลเดือน มิถุนายน ) เขตพื้นที่ น่าน
คณะ / สาขา / หลักสูตร เขตพื้นที่ น่าน
ป.ตรี รวมทั้งหมด
ภาคเหนือ ภาคกลาง ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ภาคตะวันออก ภาคใต้ ไม่ระบุ รวม ภาคเหนือ ภาคกลาง ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ภาคตะวันออก ภาคใต้ ไม่ระบุ รวม
บริหารธุรกิจและศิลปศาสตร์ 488 14 4 1 1 3 511 488 14 4 1 1 3 511
บริหารธุรกิจ 226 9 3 1 1 2 242 226 9 3 1 1 2 242
บธ.บ.ระบบสารสนเทศทางคอมพิวเตอร์ 14 14 14 14
บธ.บ.บริหารธุรกิจ 161 8 3 1 1 2 176 161 8 3 1 1 2 176
บธ.บ.การจัดการ 37 1 38 37 1 38
บธ.บ.การตลาด 14 14 14 14
บัญชี 209 3 1 213 209 3 1 213
บช.บ.การบัญชี 209 3 1 213 209 3 1 213
ศิลปศาสตร์ 53 2 1 56 53 2 1 56
ศศ.บ.ภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสารสากล 53 2 1 56 53 2 1 56
รวมทั้งหมด 488 14 4 1 1 3 511 488 14 4 1 1 3 511