ข้อมูลจำนวนนักศึกษาตามระดับการศึกษา (แบ่งตามภูมิภาคที่จบการศึกษา) เทอม 1/2562 คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการเกษตร ( ข้อมูลเดือน มิถุนายน ) เขตพื้นที่ น่าน
คณะ / สาขา / หลักสูตร เขตพื้นที่ น่าน
ปวส. ป.ตรี รวมทั้งหมด
ภาคเหนือ ภาคกลาง ภาคตะวันตก ไม่ระบุ รวม ภาคเหนือ ภาคกลาง ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ภาคใต้ ไม่ระบุ รวม ภาคเหนือ ภาคกลาง ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ภาคตะวันตก ภาคใต้ ไม่ระบุ รวม
วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการเกษตร 14 2 3 6 25 276 4 2 4 2 288 290 6 2 3 4 8 313
พืชศาสตร์ 1 1 39 1 40 40 1 41
ปวส.พืชศาสตร์ 1 1 1 1
วท.บ.พืชศาสตร์ 39 1 40 39 1 40
เรียนรวม 95 1 2 98 95 1 2 98
วท.บ.(พืชศาสตร์/สัตว์ศาสตร์/ประมง) 95 1 2 98 95 1 2 98
วิทยาศาสตร์ 82 3 1 1 2 89 82 3 1 1 2 89
วท.บ.วิทยาการคอมพิวเตอร์ 82 3 1 1 2 89 82 3 1 1 2 89
สัตวศาสตร์และประมง 1 1 26 26 27 27
ปวส.สัตวศาสตร์ 1 1 1 1
วท.บ.ประมง 4 4 4 4
วท.บ.สัตวศาสตร์ 22 22 22 22
อุตสาหกรรมเกษตร 12 2 3 6 23 34 1 35 46 2 3 1 6 58
ปวส.เทคโนโลยีการอาหาร 12 2 3 6 23 12 2 3 6 23
วท.บ.วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการอาหาร 34 1 35 34 1 35
รวมทั้งหมด 14 2 3 6 25 276 4 2 4 2 288 290 6 2 3 4 8 313