ข้อมูลจำนวนนักศึกษาตามระดับการศึกษา (แบ่งตามภูมิภาคที่จบการศึกษา) เทอม 1/2562 คณะวิศวกรรมศาสตร์ ( ข้อมูลเดือน มิถุนายน ) เขตพื้นที่ เชียงใหม่
คณะ / สาขา / หลักสูตร เขตพื้นที่ เชียงใหม่
ปวส. ป.ตรี ป.โท รวมทั้งหมด
ภาคเหนือ ภาคกลาง ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ไม่ระบุ รวม ภาคเหนือ ภาคกลาง ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ภาคตะวันตก ภาคตะวันออก ภาคใต้ ไม่ระบุ รวม ภาคเหนือ ภาคกลาง ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ไม่ระบุ รวม ภาคเหนือ ภาคกลาง ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ภาคตะวันตก ภาคตะวันออก ภาคใต้ ไม่ระบุ รวม
วิศวกรรมศาสตร์ 212 5 1 3 221 3,284 116 4 15 2 10 106 3,537 28 5 1 1 35 3,524 126 6 15 2 10 110 3,793
วิศวกรรมเครื่องกล 65 1 1 67 630 39 2 2 2 2 30 707 10 2 12 705 42 2 2 2 2 31 786
ปวส.ช่างยนต์ 65 1 1 67 65 1 1 67
วศ.บ.วิศวกรรมเหมืองแร่ 117 2 6 125 117 2 6 125
วศ.บ.วิศวกรรมเกษตรและชีวภาพ 177 29 1 1 5 213 177 29 1 1 5 213
อส.บ.เทคโนโลยีเครื่องกล 1 1 1 1
วศ.บ.วิศวกรรมเครื่องกล 335 8 1 1 2 2 19 368 335 8 1 1 2 2 19 368
วศ.ม.วิศวกรรมเครื่องกล 10 2 12 10 2 12
วิศวกรรมไฟฟ้า 117 2 2 121 1,179 46 1 6 4 47 1,283 18 3 1 1 23 1,314 51 2 6 4 50 1,427
ปวส.ไฟฟ้า 71 2 73 71 2 73
ปวส.อิเล็กทรอนิกส์ 46 2 48 46 2 48
วศ.บ.วิศวกรรมอิเล็กทรอนิกส์ 16 2 18 16 2 18
วศ.บ.วิศวกรรมอิเล็กทรอนิกส์และระบบควบคุมอัตโนมัติ 133 5 3 141 133 5 3 141
ค.อ.บ.วิศวกรรมไฟฟ้า 130 5 1 2 1 139 130 5 1 2 1 139
ค.อ.บ.วิศวกรรมอิเล็กทรอนิกส์และโทรคมนาคม 73 4 1 13 91 73 4 1 13 91
วศ.บ.วิศวกรรมคอมพิวเตอร์ 310 4 1 2 18 335 310 4 1 2 18 335
วศ.บ.วิศวกรรมไฟฟ้า 517 28 2 2 10 559 517 28 2 2 10 559
วศ.ม.วิศวกรรมไฟฟ้า 18 3 1 1 23 18 3 1 1 23
วิศวกรรมโยธาและสิ่งแวดล้อม 563 11 3 10 587 563 11 3 10 587
ค.อ.บ.วิศวกรรมโยธา 125 1 126 125 1 126
วศ.บ.วิศวกรรมสิ่งแวดล้อม 119 1 1 121 119 1 1 121
วศ.บ.วิศวกรรมโยธา 319 9 3 9 340 319 9 3 9 340
วิศวกรรมอุตสาหการ 30 2 1 33 912 20 1 4 4 19 960 942 22 2 4 4 19 993
ปวส.เทคนิคอุตสาหกรรม 1 1 1 1
ปวส.ช่างกลโรงงาน 30 1 1 32 30 1 1 32
ค.อ.บ.วิศวกรรมอุตสาหการ 133 4 1 138 133 4 1 138
วศ.บ.วิศวกรรมแม่พิมพ์ 269 4 1 2 6 282 269 4 1 2 6 282
วศ.บ.วิศวกรรมอุตสาหการ 510 12 4 2 12 540 510 12 4 2 12 540
รวมทั้งหมด 212 5 1 3 221 3,284 116 4 15 2 10 106 3,537 28 5 1 1 35 3,524 126 6 15 2 10 110 3,793