ข้อมูลจำนวนนักศึกษาตามระดับการศึกษา (แบ่งตามภูมิภาคที่จบการศึกษา) เทอม 1/2562 คณะศิลปกรรมและสถาปัตยกรรมศาสตร์ ( ข้อมูลเดือน มิถุนายน ) เขตพื้นที่ เชียงใหม่
คณะ / สาขา / หลักสูตร เขตพื้นที่ เชียงใหม่
ป.ตรี ป.โท รวมทั้งหมด
ภาคเหนือ ภาคกลาง ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ภาคตะวันตก ภาคตะวันออก ภาคใต้ ไม่ระบุ รวม ภาคเหนือ ภาคกลาง รวม ภาคเหนือ ภาคกลาง ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ภาคตะวันตก ภาคตะวันออก ภาคใต้ ไม่ระบุ รวม
ศิลปกรรมและสถาปัตยกรรมศาสตร์ 1,498 38 10 6 4 3 27 1,586 4 1 5 1,502 39 10 6 4 3 27 1,591
การออกแบบ 453 12 4 1 1 2 473 4 1 5 457 13 4 1 1 2 478
ศป.บ.ออกแบบอุตสาหกรรม 167 2 2 1 1 173 167 2 2 1 1 173
ศป.บ.ออกแบบสื่อสาร 167 5 1 1 174 167 5 1 1 174
ศป.บ.สิ่งทอและเครื่องประดับ 119 5 1 1 126 119 5 1 1 126
ศป.ม.ศิลปะและการออกแบบสร้างสรรค์ 4 1 5 4 1 5
เทคโนโลยีศิลป์ 214 2 2 10 228 214 2 2 10 228
ทล.บ.เทคโนโลยีการพิมพ์และบรรจุภัณฑ์ 148 2 1 7 158 148 2 1 7 158
ทล.บ.เซรามิก 66 1 3 70 66 1 3 70
ศิลปกรรม 298 12 2 3 2 4 321 298 12 2 3 2 4 321
ศล.บ.ทัศนศิลป์ 298 12 2 3 2 4 321 298 12 2 3 2 4 321
สถาปัตยกรรม 533 12 4 1 1 2 11 564 533 12 4 1 1 2 11 564
สถ.บ.สถาปัตยกรรม 344 9 4 2 3 362 344 9 4 2 3 362
สถ.บ.เทคโนโลยีสถาปัตยกรรม 2 3 5 2 3 5
สถ.บ.สถาปัตยกรรมภายใน 187 3 1 1 5 197 187 3 1 1 5 197
รวมทั้งหมด 1,498 38 10 6 4 3 27 1,586 4 1 5 1,502 39 10 6 4 3 27 1,591