ข้อมูลจำนวนนักศึกษาตามระดับการศึกษา (แบ่งตามภูมิภาคที่จบการศึกษา) เทอม 1/2562 คณะวิทยาลัยเทคโนโลยีและสหวิทยาการ ( ข้อมูลเดือน มิถุนายน ) เขตพื้นที่ เชียงใหม่
คณะ / สาขา / หลักสูตร เขตพื้นที่ เชียงใหม่
ปวช. ปวส. ป.ตรี รวมทั้งหมด
ภาคเหนือ ภาคกลาง ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ภาคตะวันออก ภาคใต้ ไม่ระบุ รวม ภาคเหนือ ภาคกลาง ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ภาคตะวันออก ไม่ระบุ รวม ภาคเหนือ ภาคกลาง ภาคตะวันตก ไม่ระบุ รวม ภาคเหนือ ภาคกลาง ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ภาคตะวันตก ภาคตะวันออก ภาคใต้ ไม่ระบุ รวม
วิทยาลัยเทคโนโลยีและสหวิทยาการ 393 9 1 1 2 15 421 49 29 14 5 5 102 81 4 1 6 92 523 42 15 1 6 2 26 615
เทคโนโลยีฐานวิทยาศาสตร์ 393 9 1 1 2 15 421 393 9 1 1 2 15 421
ปวช.เตรียมสถาปัตยกรรมศาสตร์ 86 3 89 86 3 89
ปวช.เมคคาทรอนิกส์ 28 1 1 1 31 28 1 1 1 31
ปวช.เตรียมบริหารธุรกิจ 65 3 68 65 3 68
ปวช.เตรียมวิศวกรรมศาสตร์ 214 5 1 1 12 233 214 5 1 1 12 233
สหวิทยาการ 49 29 14 5 5 102 81 4 1 6 92 130 33 14 1 5 11 194
ปวส.เทคนิคอุตสาหกรรม 49 29 14 5 5 102 49 29 14 5 5 102
วท.บ.วิศวกรรมกระบวนการอาหาร 14 1 15 14 1 15
วศ.บ.การผลิตและนวัตกรรมอาหาร 13 2 15 13 2 15
วศ.บ.วิศวกรรมเมคคาทรอนิกส์ 54 2 1 5 62 54 2 1 5 62
รวมทั้งหมด 393 9 1 1 2 15 421 49 29 14 5 5 102 81 4 1 6 92 523 42 15 1 6 2 26 615