ข้อมูลจำนวนนักศึกษาตามระดับการศึกษา (แบ่งตามภูมิภาคที่จบการศึกษา) เทอม 1/2562 คณะวิศวกรรมศาสตร์ ( ข้อมูลเดือน มิถุนายน ) เขตพื้นที่ ลำปาง
คณะ / สาขา / หลักสูตร เขตพื้นที่ ลำปาง
ปวส. ป.ตรี รวมทั้งหมด
ภาคเหนือ ภาคกลาง ภาคใต้ รวม ภาคเหนือ ภาคกลาง ไม่ระบุ รวม ภาคเหนือ ภาคกลาง ภาคใต้ ไม่ระบุ รวม
วิศวกรรมศาสตร์ 40 1 1 42 298 7 2 307 338 8 1 2 349
วิศวกรรมเครื่องกล 15 1 1 17 42 1 43 57 1 1 1 60
ปวส.ช่างยนต์ 15 1 1 17 15 1 1 17
วศ.บ.วิศวกรรมเกษตรและชีวภาพ 42 1 43 42 1 43
วิศวกรรมไฟฟ้า 14 14 181 4 185 195 4 199
ปวส.ไฟฟ้า 14 14 14 14
วศ.บ.วิศวกรรมไฟฟ้า 181 4 185 181 4 185
วิศวกรรมอุตสาหการ 11 11 75 3 1 79 86 3 1 90
ปวส.เทคนิคอุตสาหกรรม 11 11 11 11
วศ.บ.วิศวกรรมอุตสาหการ 75 3 1 79 75 3 1 79
รวมทั้งหมด 40 1 1 42 298 7 2 307 338 8 1 2 349