ข้อมูลจำนวนนักศึกษาตามระดับการศึกษา (แบ่งตามภูมิภาคที่จบการศึกษา) เทอม 1/2562 คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการเกษตร ( ข้อมูลเดือน กรกฏาคม ) เขตพื้นที่ ตาก
คณะ / สาขา / หลักสูตร เขตพื้นที่ ตาก
ป.ตรี รวมทั้งหมด
ภาคเหนือ ภาคกลาง ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ภาคตะวันตก ไม่ระบุ รวม ภาคเหนือ ภาคกลาง ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ภาคตะวันตก ไม่ระบุ รวม
วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการเกษตร 15 29 1 119 6 170 15 29 1 119 6 170
วิทยาศาสตร์ 8 12 1 53 3 77 8 12 1 53 3 77
วท.บ.เทคโนโลยีสารสนเทศ 8 12 1 53 3 77 8 12 1 53 3 77
อุตสาหกรรมเกษตร 7 17 66 3 93 7 17 66 3 93
วท.บ.ธุรกิจอาหารและโภชนาการ 5 15 50 1 71 5 15 50 1 71
คศ.บ.คหกรรมศาสตร์ 2 2 16 2 22 2 2 16 2 22
รวมทั้งหมด 15 29 1 119 6 170 15 29 1 119 6 170