ข้อมูลจำนวนนักศึกษาตามระดับการศึกษา (แบ่งตามภูมิภาคที่จบการศึกษา) เทอม 1/2562 คณะบริหารธุรกิจและศิลปศาสตร์ ( ข้อมูลเดือน กรกฏาคม ) เขตพื้นที่ น่าน
คณะ / สาขา / หลักสูตร เขตพื้นที่ น่าน
ป.ตรี รวมทั้งหมด
ภาคเหนือ ภาคกลาง ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ภาคตะวันออก ภาคใต้ ไม่ระบุ รวม ภาคเหนือ ภาคกลาง ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ภาคตะวันออก ภาคใต้ ไม่ระบุ รวม
บริหารธุรกิจและศิลปศาสตร์ 450 13 4 1 1 6 475 450 13 4 1 1 6 475
บริหารธุรกิจ 215 9 3 1 1 4 233 215 9 3 1 1 4 233
บธ.บ.การจัดการ 31 1 32 31 1 32
บธ.บ.การตลาด 12 12 12 12
บธ.บ.ระบบสารสนเทศทางคอมพิวเตอร์ 11 11 11 11
บธ.บ.บริหารธุรกิจ 161 8 3 1 1 4 178 161 8 3 1 1 4 178
บัญชี 186 2 1 189 186 2 1 189
บช.บ.การบัญชี 186 2 1 189 186 2 1 189
ศิลปศาสตร์ 49 2 2 53 49 2 2 53
ศศ.บ.ภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสารสากล 49 2 2 53 49 2 2 53
รวมทั้งหมด 450 13 4 1 1 6 475 450 13 4 1 1 6 475