ข้อมูลจำนวนนักศึกษาตามระดับการศึกษา (แบ่งตามภูมิภาคที่จบการศึกษา) เทอม 1/2562 คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการเกษตร ( ข้อมูลเดือน กรกฏาคม ) เขตพื้นที่ พิษณุโลก
คณะ / สาขา / หลักสูตร เขตพื้นที่ พิษณุโลก
ปวส. ป.ตรี ป.โท รวมทั้งหมด
ภาคเหนือ ภาคกลาง ภาคตะวันตก ไม่ระบุ รวม ภาคเหนือ ภาคกลาง ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ภาคตะวันตก ภาคตะวันออก ภาคใต้ ไม่ระบุ รวม ภาคกลาง รวม ภาคเหนือ ภาคกลาง ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ภาคตะวันตก ภาคตะวันออก ภาคใต้ ไม่ระบุ รวม
วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการเกษตร 8 107 3 2 120 15 341 4 16 1 1 10 388 1 1 23 449 4 19 1 1 12 509
พืชศาสตร์ 1 27 2 1 31 2 22 24 3 49 2 1 55
ปวส.พืชศาสตร์ 1 27 2 1 31 1 27 2 1 31
วท.บ.พืชศาสตร์ 2 22 24 2 22 24
เรียนรวม(วิทยาศาตร์และเทคโนโลยีการเกษตร) 9 183 2 3 1 1 9 208 9 183 2 3 1 1 9 208
วท.บ.(พืชศาสตร์/สัตว์ศาสตร์/ประมง) 9 183 2 3 1 1 9 208 9 183 2 3 1 1 9 208
วิทยาศาสตร์ 36 1 37 36 1 37
วท.บ.เทคโนโลยีสารสนเทศ 36 1 37 36 1 37
สัตวศาสตร์และประมง 5 52 1 1 59 27 27 5 79 1 1 86
ปวส.สัตวศาสตร์ 5 31 1 37 5 31 1 37
ปวส.ประมง 21 1 22 21 1 22
วท.บ.สัตวศาสตร์ 22 22 22 22
วท.บ.ประมง 5 5 5 5
อุตสาหกรรมเกษตร 2 28 30 4 73 1 13 1 92 1 1 6 102 1 13 1 123
ปวส.เทคโนโลยีเครื่องจักรกลเกษตร 2 27 29 2 27 29
ปวส.เทคโนโลยีการอาหาร 1 1 1 1
วท.บ.วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการอาหาร 2 36 1 5 44 2 36 1 5 44
วท.บ.เครื่องจักรกลเกษตร 2 37 8 1 48 2 37 8 1 48
วท.ม.เทคโนโลยีการเกษตร 1 1 1 1
รวมทั้งหมด 8 107 3 2 120 15 341 4 16 1 1 10 388 1 1 23 449 4 19 1 1 12 509