ข้อมูลจำนวนนักศึกษาตามระดับการศึกษา (แบ่งตามภูมิภาคที่จบการศึกษา) เทอม 1/2562 คณะวิศวกรรมศาสตร์ ( ข้อมูลเดือน กรกฏาคม ) เขตพื้นที่ พิษณุโลก
คณะ / สาขา / หลักสูตร เขตพื้นที่ พิษณุโลก
ปวส. ป.ตรี รวมทั้งหมด
ภาคเหนือ ภาคกลาง ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ รวม ภาคเหนือ ภาคกลาง ภาคตะวันตก ภาคตะวันออก ไม่ระบุ รวม ภาคเหนือ ภาคกลาง ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ภาคตะวันตก ภาคตะวันออก ไม่ระบุ รวม
วิศวกรรมศาสตร์ 2 51 1 54 57 233 3 2 4 299 59 284 1 3 2 4 353
ครุศาสตร์อุตสาหกรรม 57 233 3 2 4 299 57 233 3 2 4 299
ค.อ.บ.วิศวกรรมไฟฟ้า 19 88 2 3 112 19 88 2 3 112
ค.อ.บ.วิศวกรรมอุตสาหการ 17 67 1 1 86 17 67 1 1 86
ค.อ.บ.วิศวกรรมเครื่องกล 21 78 1 1 101 21 78 1 1 101
วิศวกรรมเครื่องกล 2 51 1 54 2 51 1 54
ปวส.ช่างยนต์ 2 51 1 54 2 51 1 54
รวมทั้งหมด 2 51 1 54 57 233 3 2 4 299 59 284 1 3 2 4 353