ข้อมูลจำนวนนักศึกษาตามระดับการศึกษา (แบ่งตามภูมิภาคที่จบการศึกษา) เทอม 1/2562 คณะบริหารธุรกิจและศิลปศาสตร์ ( ข้อมูลเดือน กรกฏาคม ) เขตพื้นที่ เชียงใหม่
คณะ / สาขา / หลักสูตร เขตพื้นที่ เชียงใหม่
ป.ตรี ป.โท รวมทั้งหมด
ภาคเหนือ ภาคกลาง ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ภาคตะวันตก ภาคตะวันออก ภาคใต้ ไม่ระบุ รวม ภาคเหนือ ภาคกลาง ไม่ระบุ รวม ภาคเหนือ ภาคกลาง ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ภาคตะวันตก ภาคตะวันออก ภาคใต้ ไม่ระบุ รวม
บริหารธุรกิจและศิลปศาสตร์ 3,515 40 14 21 1 9 83 3,683 26 1 1 28 3,541 41 14 21 1 9 84 3,711
บริหารธุรกิจ 2,339 35 10 16 1 6 64 2,471 26 1 1 28 2,365 36 10 16 1 6 65 2,499
บธ.บ.การจัดการ 126 2 15 143 126 2 15 143
บธ.บ.การตลาด 177 3 5 185 177 3 5 185
บธ.บ.ระบบสารสนเทศทางคอมพิวเตอร์ 198 5 2 1 15 221 198 5 2 1 15 221
บธ.บ.การจัดการธุรกิจระหว่างประเทศ(นานาชาติ) 162 1 2 14 179 162 1 2 14 179
บธ.บ.บริหารธุรกิจ 1,380 18 4 8 1 5 5 1,421 1,380 18 4 8 1 5 5 1,421
บธ.บ.ระบบสารสนเทศทางธุรกิจ 224 5 2 6 1 238 224 5 2 6 1 238
บธ.บ.ภาษาอังกฤษธุรกิจ 72 1 1 10 84 72 1 1 10 84
บธ.ม.บริหารธุรกิจ 26 1 1 28 26 1 1 28
บัญชี 646 2 3 2 10 663 646 2 3 2 10 663
บช.บ.การบัญชี 646 2 3 2 10 663 646 2 3 2 10 663
เรียนรวม(บริหารธุรกิจ) 8 8 8 8
นักศึกษาแลกเปลี่ยน 8 8 8 8
ศิลปศาสตร์ 530 3 4 2 1 1 541 530 3 4 2 1 1 541
ศศ.บ.การท่องเที่ยวและการโรงแรม 72 1 73 72 1 73
ศศ.บ.ภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสารสากล 235 1 1 2 1 240 235 1 1 2 1 240
ศศ.บ.การท่องเที่ยวและการบริการ 223 2 3 228 223 2 3 228
รวมทั้งหมด 3,515 40 14 21 1 9 83 3,683 26 1 1 28 3,541 41 14 21 1 9 84 3,711