ข้อมูลจำนวนนักศึกษาตามระดับการศึกษา (แบ่งตามภูมิภาคที่จบการศึกษา) เทอม 1/2562 คณะวิศวกรรมศาสตร์ ( ข้อมูลเดือน กรกฏาคม ) เขตพื้นที่ เชียงใหม่
คณะ / สาขา / หลักสูตร เขตพื้นที่ เชียงใหม่
ปวส. ป.ตรี ป.โท รวมทั้งหมด
ภาคเหนือ ภาคกลาง ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ไม่ระบุ รวม ภาคเหนือ ภาคกลาง ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ภาคตะวันตก ภาคตะวันออก ภาคใต้ ไม่ระบุ รวม ภาคเหนือ ภาคกลาง ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ไม่ระบุ รวม ภาคเหนือ ภาคกลาง ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ภาคตะวันตก ภาคตะวันออก ภาคใต้ ไม่ระบุ รวม
วิศวกรรมศาสตร์ 212 5 1 3 221 3,138 110 3 15 2 10 86 3,364 28 5 1 1 35 3,378 120 5 15 2 10 90 3,620
วิศวกรรมเครื่องกล 65 1 1 67 598 36 2 2 2 2 24 666 10 2 12 673 39 2 2 2 2 25 745
ปวส.ช่างยนต์ 65 1 1 67 65 1 1 67
วศ.บ.วิศวกรรมเหมืองแร่ 107 2 6 115 107 2 6 115
วศ.บ.วิศวกรรมเกษตรและชีวภาพ 177 29 1 1 2 210 177 29 1 1 2 210
วศ.บ.วิศวกรรมเครื่องกล 314 5 1 1 2 2 16 341 314 5 1 1 2 2 16 341
วศ.ม.วิศวกรรมเครื่องกล 10 2 12 10 2 12
วิศวกรรมไฟฟ้า 117 2 2 121 1,132 45 1 6 4 39 1,227 18 3 1 1 23 1,267 50 2 6 4 42 1,371
ปวส.ไฟฟ้า 71 2 73 71 2 73
ปวส.อิเล็กทรอนิกส์ 46 2 48 46 2 48
วศ.บ.วิศวกรรมอิเล็กทรอนิกส์ 10 1 11 10 1 11
วศ.บ.วิศวกรรมอิเล็กทรอนิกส์และระบบควบคุมอัตโนมัติ 133 5 3 141 133 5 3 141
ค.อ.บ.วิศวกรรมไฟฟ้า 128 5 1 2 1 137 128 5 1 2 1 137
ค.อ.บ.วิศวกรรมอิเล็กทรอนิกส์และโทรคมนาคม 72 4 1 12 89 72 4 1 12 89
วศ.บ.วิศวกรรมคอมพิวเตอร์ 289 4 1 2 12 308 289 4 1 2 12 308
วศ.บ.วิศวกรรมไฟฟ้า 500 27 2 2 10 541 500 27 2 2 10 541
วศ.ม.วิศวกรรมไฟฟ้า 18 3 1 1 23 18 3 1 1 23
วิศวกรรมโยธาและสิ่งแวดล้อม 544 11 3 7 565 544 11 3 7 565
ค.อ.บ.วิศวกรรมโยธา 125 1 126 125 1 126
วศ.บ.วิศวกรรมสิ่งแวดล้อม 115 1 1 117 115 1 1 117
วศ.บ.วิศวกรรมโยธา 304 9 3 6 322 304 9 3 6 322
วิศวกรรมอุตสาหการ 30 2 1 33 864 18 4 4 16 906 894 20 1 4 4 16 939
ปวส.เทคนิคอุตสาหกรรม 1 1 1 1
ปวส.ช่างกลโรงงาน 30 1 1 32 30 1 1 32
ค.อ.บ.วิศวกรรมอุตสาหการ 131 4 1 136 131 4 1 136
วศ.บ.วิศวกรรมแม่พิมพ์ 242 3 2 4 251 242 3 2 4 251
วศ.บ.วิศวกรรมอุตสาหการ 491 11 4 2 11 519 491 11 4 2 11 519
รวมทั้งหมด 212 5 1 3 221 3,138 110 3 15 2 10 86 3,364 28 5 1 1 35 3,378 120 5 15 2 10 90 3,620