ข้อมูลจำนวนนักศึกษาตามระดับการศึกษา (แบ่งตามภูมิภาคที่จบการศึกษา) เทอม 1/2562 คณะวิศวกรรมศาสตร์ ( ข้อมูลเดือน กรกฏาคม ) เขตพื้นที่ เชียงใหม่
คณะ / สาขา / หลักสูตร เขตพื้นที่ เชียงใหม่
ปวส. ป.ตรี ป.โท รวมทั้งหมด
ภาคเหนือ ภาคกลาง ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ไม่ระบุ รวม ภาคเหนือ ภาคกลาง ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ภาคตะวันตก ภาคตะวันออก ภาคใต้ ไม่ระบุ รวม ภาคเหนือ ภาคกลาง ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ไม่ระบุ รวม ภาคเหนือ ภาคกลาง ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ภาคตะวันตก ภาคตะวันออก ภาคใต้ ไม่ระบุ รวม
วิศวกรรมศาสตร์ 212 5 1 3 221 3,138 110 3 15 2 10 86 3,364 28 5 1 1 35 3,378 120 5 15 2 10 90 3,620
ครุศาสตร์อุตสาหกรรม 456 14 2 2 14 488 456 14 2 2 14 488
ค.อ.บ.วิศวกรรมโยธา 125 1 126 125 1 126
ค.อ.บ.วิศวกรรมอิเล็กทรอนิกส์และโทรคมนาคม 72 4 1 12 89 72 4 1 12 89
ค.อ.บ.วิศวกรรมไฟฟ้า 128 5 1 2 1 137 128 5 1 2 1 137
ค.อ.บ.วิศวกรรมอุตสาหการ 131 4 1 136 131 4 1 136
วิศวกรรมเครื่องกล 65 1 1 67 598 36 2 2 2 2 24 666 10 2 12 673 39 2 2 2 2 25 745
ปวส.ช่างยนต์ 65 1 1 67 65 1 1 67
วศ.บ.วิศวกรรมเหมืองแร่ 107 2 6 115 107 2 6 115
วศ.บ.วิศวกรรมเครื่องกล 314 5 1 1 2 2 16 341 314 5 1 1 2 2 16 341
วศ.บ.วิศวกรรมเกษตรและชีวภาพ 177 29 1 1 2 210 177 29 1 1 2 210
วศ.ม.วิศวกรรมเครื่องกล 10 2 12 10 2 12
วิศวกรรมไฟฟ้า 117 2 2 121 932 36 1 4 2 26 1,001 18 3 1 1 23 1,067 41 2 4 2 29 1,145
ปวส.ไฟฟ้า 71 2 73 71 2 73
ปวส.อิเล็กทรอนิกส์ 46 2 48 46 2 48
วศ.บ.วิศวกรรมไฟฟ้า 500 27 2 2 10 541 500 27 2 2 10 541
วศ.บ.วิศวกรรมคอมพิวเตอร์ 289 4 1 2 12 308 289 4 1 2 12 308
วศ.บ.วิศวกรรมอิเล็กทรอนิกส์ 10 1 11 10 1 11
วศ.บ.วิศวกรรมอิเล็กทรอนิกส์และระบบควบคุมอัตโนมัติ 133 5 3 141 133 5 3 141
วศ.ม.วิศวกรรมไฟฟ้า 18 3 1 1 23 18 3 1 1 23
วิศวกรรมโยธาและสิ่งแวดล้อม 419 10 3 7 439 419 10 3 7 439
วศ.บ.วิศวกรรมสิ่งแวดล้อม 115 1 1 117 115 1 1 117
วศ.บ.วิศวกรรมโยธา 304 9 3 6 322 304 9 3 6 322
วิศวกรรมอุตสาหการ 30 2 1 33 733 14 4 4 15 770 763 16 1 4 4 15 803
ปวส.เทคนิคอุตสาหกรรม 1 1 1 1
ปวส.ช่างกลโรงงาน 30 1 1 32 30 1 1 32
วศ.บ.วิศวกรรมอุตสาหการ 491 11 4 2 11 519 491 11 4 2 11 519
วศ.บ.วิศวกรรมแม่พิมพ์ 242 3 2 4 251 242 3 2 4 251
รวมทั้งหมด 212 5 1 3 221 3,138 110 3 15 2 10 86 3,364 28 5 1 1 35 3,378 120 5 15 2 10 90 3,620