ข้อมูลจำนวนนักศึกษาตามระดับการศึกษา (แบ่งตามภูมิภาคที่จบการศึกษา) เทอม 1/2562 คณะศิลปกรรมและสถาปัตยกรรมศาสตร์ ( ข้อมูลเดือน กรกฏาคม ) เขตพื้นที่ เชียงใหม่
คณะ / สาขา / หลักสูตร เขตพื้นที่ เชียงใหม่
ป.ตรี ป.โท รวมทั้งหมด
ภาคเหนือ ภาคกลาง ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ภาคตะวันตก ภาคตะวันออก ภาคใต้ ไม่ระบุ รวม ภาคเหนือ ภาคกลาง รวม ภาคเหนือ ภาคกลาง ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ภาคตะวันตก ภาคตะวันออก ภาคใต้ ไม่ระบุ รวม
ศิลปกรรมและสถาปัตยกรรมศาสตร์ 1,437 38 10 4 4 1 25 1,519 4 1 5 1,441 39 10 4 4 1 25 1,524
การออกแบบ 440 12 4 1 1 2 460 4 1 5 444 13 4 1 1 2 465
ศป.บ.ออกแบบสื่อสาร 162 5 1 1 169 162 5 1 1 169
ศป.บ.สิ่งทอและเครื่องประดับ 116 5 1 1 123 116 5 1 1 123
ศป.บ.ออกแบบอุตสาหกรรม 162 2 2 1 1 168 162 2 2 1 1 168
ศป.ม.ศิลปะและการออกแบบสร้างสรรค์ 4 1 5 4 1 5
เทคโนโลยีศิลป์ 207 2 1 10 220 207 2 1 10 220
ทล.บ.เทคโนโลยีการพิมพ์และบรรจุภัณฑ์ 143 2 1 7 153 143 2 1 7 153
ทล.บ.เซรามิก 64 3 67 64 3 67
ศิลปกรรม 289 12 2 2 2 3 310 289 12 2 2 2 3 310
ศล.บ.ทัศนศิลป์ 289 12 2 2 2 3 310 289 12 2 2 2 3 310
สถาปัตยกรรม 501 12 4 1 1 10 529 501 12 4 1 1 10 529
สถ.บ.เทคโนโลยีสถาปัตยกรรม 2 3 5 2 3 5
สถ.บ.สถาปัตยกรรมภายใน 185 3 1 1 4 194 185 3 1 1 4 194
สถ.บ.สถาปัตยกรรม 314 9 4 3 330 314 9 4 3 330
รวมทั้งหมด 1,437 38 10 4 4 1 25 1,519 4 1 5 1,441 39 10 4 4 1 25 1,524