ข้อมูลจำนวนนักศึกษาตามประเภทการศึกษา (แบ่งตามเกรดเฉลี่ย) เทอม 1/2558 คณะวิทยาลัยเทคโนโลยีและสหวิทยาการ ( ข้อมูลเดือน ตุลาคม ) เขตพื้นที่ ตาก
คณะ / สาขา / หลักสูตร เขตพื้นที่ ตาก
ปกติ รวมทั้งหมด
<2 รวม <2 รวม
วิทยาลัยเทคโนโลยีและสหวิทยาการ 63 63 63 63
โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาเทคโนโลยี 63 63 63 63
ปวช.เตรียมวิศวกรรมศาสตร์ 63 63 63 63
รวมทั้งหมด 63 63 63 63