ข้อมูลจำนวนนักศึกษาตามประเภทการศึกษา (แบ่งตามเกรดเฉลี่ย) เทอม 1/2558 คณะวิศวกรรมศาสตร์ ( ข้อมูลเดือน ตุลาคม ) เขตพื้นที่ ลำปาง
คณะ / สาขา / หลักสูตร เขตพื้นที่ ลำปาง
ปกติ สมทบ รวมทั้งหมด
<2 รวม <2 รวม <2 รวม
วิศวกรรมศาสตร์ 452 452 128 128 580 580
วิศวกรรมเครื่องกล 168 168 32 32 200 200
ปวส.ช่างยนต์ 41 41 41 41
ปวส.ช่างกลเกษตร 13 13 13 13
อส.บ.เทคโนโลยีเครื่องกล 114 114 32 32 146 146
วิศวกรรมไฟฟ้า 152 152 71 71 223 223
ปวส.ไฟฟ้า 48 48 48 48
อส.บ.เทคโนโลยีไฟฟ้า 104 104 71 71 175 175
วิศวกรรมอุตสาหการ 132 132 25 25 157 157
ปวส.เทคนิคอุตสาหกรรม 30 30 30 30
อส.บ.เทคโนโลยีอุตสาหการ 102 102 25 25 127 127
รวมทั้งหมด 452 452 128 128 580 580