ข้อมูลจำนวนนักศึกษาตามประเภทการศึกษา (แบ่งตามเกรดเฉลี่ย) เทอม 2/2558 คณะศิลปกรรมและสถาปัตยกรรมศาสตร์ ( ข้อมูลเดือน มีนาคม ) เขตพื้นที่ เชียงใหม่
คณะ / สาขา / หลักสูตร เขตพื้นที่ เชียงใหม่
ปกติ สมทบ รวมทั้งหมด
<2 รวม <2 รวม <2 รวม
ศิลปกรรมและสถาปัตยกรรมศาสตร์ 1,727 1,727 180 180 1,907 1,907
การออกแบบ 544 544 180 180 724 724
ศป.บ.ออกแบบสื่อสาร 132 132 180 180 312 312
ศป.บ.สิ่งทอและเครื่องประดับ 206 206 206 206
ศป.บ.ออกแบบอุตสาหกรรม 206 206 206 206
เทคโนโลยีศิลป์ 286 286 286 286
ทล.บ.เทคโนโลยีการพิมพ์และบรรจุภัณฑ์ 199 199 199 199
ทล.บ.เซรามิก 87 87 87 87
ศิลปกรรม 390 390 390 390
ศล.บ.ทัศนศิลป์ 390 390 390 390
สถาปัตยกรรม 507 507 507 507
สถ.บ.เทคโนโลยีสถาปัตยกรรม 13 13 13 13
สถ.บ.สถาปัตยกรรมภายใน 180 180 180 180
สถ.บ.สถาปัตยกรรม 314 314 314 314
รวมทั้งหมด 1,727 1,727 180 180 1,907 1,907