ข้อมูลจำนวนนักศึกษาตามประเภทการศึกษา (แบ่งตามเกรดเฉลี่ย) เทอม 3/2558 คณะวิศวกรรมศาสตร์ ( ข้อมูลเดือน สิงหาคม ) เขตพื้นที่ พิษณุโลก
คณะ / สาขา / หลักสูตร เขตพื้นที่ พิษณุโลก
ปกติ รวมทั้งหมด
<2 รวม <2 รวม
วิศวกรรมศาสตร์ 319 319 319 319
ครุศาสตร์อุตสาหกรรม 245 245 245 245
ค.อ.บ.วิศวกรรมอุตสาหการ 70 70 70 70
ค.อ.บ.วิศวกรรมเครื่องกล 84 84 84 84
ค.อ.บ.วิศวกรรมไฟฟ้า 91 91 91 91
วิศวกรรมเครื่องกล 74 74 74 74
ปวส.ช่างยนต์ 74 74 74 74
รวมทั้งหมด 319 319 319 319