ข้อมูลจำนวนนักศึกษาตามประเภทการศึกษา (แบ่งตามเกรดเฉลี่ย) เทอม 3/2558 คณะศิลปกรรมและสถาปัตยกรรมศาสตร์ ( ข้อมูลเดือน สิงหาคม ) เขตพื้นที่ เชียงใหม่
คณะ / สาขา / หลักสูตร เขตพื้นที่ เชียงใหม่
ปกติ สมทบ รวมทั้งหมด
<2 รวม <2 รวม <2 รวม
ศิลปกรรมและสถาปัตยกรรมศาสตร์ 1,685 1,685 179 179 1,864 1,864
การออกแบบ 532 532 179 179 711 711
ศป.บ.ออกแบบสื่อสาร 128 128 179 179 307 307
ศป.บ.สิ่งทอและเครื่องประดับ 202 202 202 202
ศป.บ.ออกแบบอุตสาหกรรม 202 202 202 202
เทคโนโลยีศิลป์ 284 284 284 284
ทล.บ.เทคโนโลยีการพิมพ์และบรรจุภัณฑ์ 198 198 198 198
ทล.บ.เซรามิก 86 86 86 86
ศิลปกรรม 370 370 370 370
ศล.บ.ทัศนศิลป์ 370 370 370 370
สถาปัตยกรรม 499 499 499 499
สถ.บ.เทคโนโลยีสถาปัตยกรรม 7 7 7 7
สถ.บ.สถาปัตยกรรมภายใน 178 178 178 178
สถ.บ.สถาปัตยกรรม 314 314 314 314
รวมทั้งหมด 1,685 1,685 179 179 1,864 1,864