ข้อมูลจำนวนนักศึกษาตามประเภทการศึกษา (แบ่งตามเกรดเฉลี่ย) เทอม 3/2558 คณะวิทยาลัยเทคโนโลยีและสหวิทยาการ ( ข้อมูลเดือน สิงหาคม ) เขตพื้นที่ เชียงใหม่
คณะ / สาขา / หลักสูตร เขตพื้นที่ เชียงใหม่
ปกติ รวมทั้งหมด
<2 รวม <2 รวม
วิทยาลัยเทคโนโลยีและสหวิทยาการ 343 343 343 343
เทคโนโลยีฐานวิทยาศาสตร์ 256 256 256 256
ปวช.เตรียมสถาปัตยกรรมศาสตร์ 54 54 54 54
ปวช.เตรียมบริหารธุรกิจ 53 53 53 53
ปวช.เตรียมวิศวกรรมศาสตร์ 149 149 149 149
สหวิทยาการ 87 87 87 87
วท.บ.วิศวกรรมกระบวนการอาหาร 75 75 75 75
วศ.บ.วิศวกรรมอาหาร 12 12 12 12
รวมทั้งหมด 343 343 343 343