ข้อมูลจำนวนนักศึกษาตามประเภทการศึกษา (แบ่งตามเกรดเฉลี่ย) เทอม 1/2559 คณะวิศวกรรมศาสตร์ ( ข้อมูลเดือน ธันวาคม ) เขตพื้นที่ ตาก
คณะ / สาขา / หลักสูตร เขตพื้นที่ ตาก
ปกติ สมทบ รวมทั้งหมด
<2 2-2.5 2.51-3 3.01-3.5 >3.5 ไม่ระบุ รวม <2 2-2.5 2.51-3 3.01-3.5 >3.5 รวม <2 2-2.5 2.51-3 3.01-3.5 >3.5 ไม่ระบุ รวม
วิศวกรรมศาสตร์ 147 573 454 212 40 758 2,184 5 19 6 6 2 38 152 592 460 218 42 758 2,222
ครุศาสตร์อุตสาหกรรม 1 20 68 77 10 106 282 1 1 6 2 10 2 20 69 83 12 106 292
ค.อ.บ.วิศวกรรมไฟฟ้า 1 15 38 22 6 46 128 1 15 38 22 6 46 128
ค.อ.บ.วิศวกรรมอุตสาหการ 1 9 7 2 26 45 1 1 6 2 10 1 1 10 13 4 26 55
ค.อ.บ.วิศวกรรมเครื่องกล 4 21 48 2 34 109 4 21 48 2 34 109
วิศวกรรมเครื่องกล 44 114 64 16 6 150 394 44 114 64 16 6 150 394
ปวส.ช่างจักรกลหนัก 10 16 17 2 1 41 87 10 16 17 2 1 41 87
ปวส.ช่างยนต์ 5 18 21 1 40 85 5 18 21 1 40 85
วศ.บ.วิศวกรรมเครื่องกล 29 80 26 13 5 69 222 29 80 26 13 5 69 222
วิศวกรรมไฟฟ้า 44 188 168 65 16 238 719 44 188 168 65 16 238 719
ปวส.เทคนิคคอมพิวเตอร์ 5 16 7 1 1 34 64 5 16 7 1 1 34 64
ปวส.ไฟฟ้า 14 9 10 6 38 77 14 9 10 6 38 77
ปวส.อิเล็กทรอนิกส์ 4 14 4 2 1 34 59 4 14 4 2 1 34 59
วศ.บ.วิศวกรรมไฟฟ้า 13 56 72 32 4 69 246 13 56 72 32 4 69 246
วศ.บ.วิศวกรรมคอมพิวเตอร์ 16 50 30 11 2 63 172 16 50 30 11 2 63 172
วศ.บ.วิศวกรรมอิเล็กทรอนิกส์ 6 38 46 9 2 101 6 38 46 9 2 101
วิศวกรรมโยธาและสิ่งแวดล้อม 35 147 83 17 4 122 408 4 9 13 39 156 83 17 4 122 421
ปวส.ช่างก่อสร้าง 10 22 7 2 1 47 89 3 7 10 13 29 7 2 1 47 99
วศ.บ.วิศวกรรมโยธา 25 125 76 15 3 75 319 1 2 3 26 127 76 15 3 75 322
วิศวกรรมอุตสาหการ 23 104 71 37 4 142 381 10 5 15 23 114 76 37 4 142 396
ปวส.ช่างโลหะ 8 16 6 1 34 65 8 16 6 1 34 65
ปวส.ช่างกลโรงงาน 3 14 14 6 2 40 79 3 14 14 6 2 40 79
วศ.บ.วิศวกรรมอุตสาหการ 12 74 51 30 2 68 237 10 5 15 12 84 56 30 2 68 252
รวมทั้งหมด 147 573 454 212 40 758 2,184 5 19 6 6 2 38 152 592 460 218 42 758 2,222