ข้อมูลจำนวนนักศึกษาตามประเภทการศึกษา (แบ่งตามเกรดเฉลี่ย) เทอม 2/2559 คณะวิศวกรรมศาสตร์ ( ข้อมูลเดือน มกราคม ) เขตพื้นที่ เชียงราย
คณะ / สาขา / หลักสูตร เขตพื้นที่ เชียงราย
ปกติ สมทบ รวมทั้งหมด
<2 2-2.5 2.51-3 3.01-3.5 >3.5 รวม <2 2-2.5 2.51-3 3.01-3.5 >3.5 รวม <2 2-2.5 2.51-3 3.01-3.5 >3.5 รวม
วิศวกรรมศาสตร์ 147 378 312 135 14 986 11 59 51 6 1 128 158 437 363 141 15 1,114
ครุศาสตร์อุตสาหกรรม 1 22 42 39 104 1 22 42 39 104
ค.อ.บ.วิศวกรรมอิเล็กทรอนิกส์และโทรคมนาคม 9 31 32 72 9 31 32 72
ค.อ.บ.วิศวกรรมไฟฟ้า 1 13 11 7 32 1 13 11 7 32
เรียนรวม(วิศวกรรมศาสตร์) 41 41 20 9 6 117 41 41 20 9 6 117
วศ.บ.วิศวกรรม(ไฟฟ้า,โยธา,อุตสาหการ,คอมพิวเตอร์) 4ปี 41 41 20 9 6 117 41 41 20 9 6 117
วิศวกรรมไฟฟ้า 32 93 128 42 5 300 1 30 43 6 1 81 33 123 171 48 6 381
วศ.บ.วิศวกรรมไฟฟ้า 28 64 103 29 5 229 1 30 43 6 1 81 29 94 146 35 6 310
วศ.บ.วิศวกรรมคอมพิวเตอร์ 2 20 21 12 55 2 20 21 12 55
อส.บ.เทคโนโลยีโทรคมนาคม 2 1 3 2 1 3
วศ.บ.วิศวกรรมอิเล็กทรอนิกส์ 2 7 3 1 13 2 7 3 1 13
วิศวกรรมโยธาและสิ่งแวดล้อม 44 127 52 17 1 241 7 23 7 37 51 150 59 17 1 278
ปวส.ช่างโยธา 1 1 1 1
วศ.บ.วิศวกรรมโยธา 44 126 52 17 1 240 7 23 7 37 51 149 59 17 1 277
วิศวกรรมอุตสาหการ 29 95 70 28 2 224 3 6 1 10 32 101 71 28 2 234
วศ.บ.วิศวกรรมโลจิสติกส์ 3 12 24 19 1 59 3 12 24 19 1 59
วศ.บ.วิศวกรรมอุตสาหการ 26 83 46 9 1 165 3 6 1 10 29 89 47 9 1 175
รวมทั้งหมด 147 378 312 135 14 986 11 59 51 6 1 128 158 437 363 141 15 1,114