ข้อมูลจำนวนนักศึกษาตามประเภทการศึกษา (แบ่งตามเกรดเฉลี่ย) เทอม 2/2559 คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการเกษตร ( ข้อมูลเดือน มกราคม ) เขตพื้นที่ น่าน
คณะ / สาขา / หลักสูตร เขตพื้นที่ น่าน
ปกติ รวมทั้งหมด
<2 2-2.5 2.51-3 3.01-3.5 >3.5 ไม่ระบุ รวม <2 2-2.5 2.51-3 3.01-3.5 >3.5 ไม่ระบุ รวม
วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการเกษตร 31 132 93 49 27 102 434 31 132 93 49 27 102 434
พืชศาสตร์ 12 52 45 22 13 144 12 52 45 22 13 144
ปวส.เทคโนโลยีภูมิทัศน์ 1 1 2 1 5 1 1 2 1 5
ปวส.พืชศาสตร์ 1 7 1 9 1 7 1 9
วท.บ.พืชศาสตร์ 11 50 36 21 12 130 11 50 36 21 12 130
เรียนรวม(วิทยาศาตร์และเทคโนโลยีการเกษตร) 83 83 83 83
ปวส.(พืชศาสตร์/สัตว์ศาสตร์/ประมง) 17 17 17 17
วท.บ.(พืชศาสตร์/สัตว์ศาสตร์/ประมง) 66 66 66 66
วิทยาศาสตร์ 7 31 16 12 3 7 76 7 31 16 12 3 7 76
วท.บ.เทคโนโลยีชีวภาพ 1 2 3 1 2 3
วท.บ.เทคโนโลยีสารสนเทศ 3 9 1 1 14 3 9 1 1 14
วท.บ.วิทยาการคอมพิวเตอร์ 4 22 15 9 2 7 59 4 22 15 9 2 7 59
สัตวศาสตร์และประมง 11 36 26 11 3 87 11 36 26 11 3 87
ปวส.สัตวศาสตร์ 1 4 5 1 4 5
วท.บ.สัตวศาสตร์ 10 27 16 8 2 63 10 27 16 8 2 63
วท.บ.ประมง 1 8 6 2 17 1 8 6 2 17
วท.ม.เทคโนโลยีการผลิตสัตว์ 1 1 2 1 1 2
อุตสาหกรรมเกษตร 1 13 6 4 8 12 44 1 13 6 4 8 12 44
วท.บ.วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการอาหาร 1 13 6 3 5 11 39 1 13 6 3 5 11 39
วท.ม.เทคโนโลยีการเกษตร 1 3 1 5 1 3 1 5
รวมทั้งหมด 31 132 93 49 27 102 434 31 132 93 49 27 102 434