ข้อมูลจำนวนนักศึกษาตามประเภทการศึกษา (แบ่งตามเกรดเฉลี่ย) เทอม 2/2559 คณะวิศวกรรมศาสตร์ ( ข้อมูลเดือน มกราคม ) เขตพื้นที่ น่าน
คณะ / สาขา / หลักสูตร เขตพื้นที่ น่าน
ปกติ รวมทั้งหมด
<2 2-2.5 2.51-3 3.01-3.5 >3.5 ไม่ระบุ รวม <2 2-2.5 2.51-3 3.01-3.5 >3.5 ไม่ระบุ รวม
วิศวกรรมศาสตร์ 19 73 57 20 8 33 210 19 73 57 20 8 33 210
วิศวกรรมเครื่องกล 16 50 29 3 1 23 122 16 50 29 3 1 23 122
ปวส.ช่างยนต์ 13 31 7 23 74 13 31 7 23 74
อส.บ.เทคโนโลยีเครื่องกล 3 19 22 3 1 48 3 19 22 3 1 48
วิศวกรรมไฟฟ้า 3 19 23 15 7 10 77 3 19 23 15 7 10 77
ปวส.ไฟฟ้า 8 12 9 5 10 44 8 12 9 5 10 44
อส.บ.เทคโนโลยีไฟฟ้า 3 11 11 6 2 33 3 11 11 6 2 33
วิศวกรรมอุตสาหการ 4 5 2 11 4 5 2 11
อส.บ.เทคโนโลยีอุตสาหการ 4 5 2 11 4 5 2 11
รวมทั้งหมด 19 73 57 20 8 33 210 19 73 57 20 8 33 210