ข้อมูลจำนวนนักศึกษาตามประเภทการศึกษา (แบ่งตามเกรดเฉลี่ย) เทอม 2/2559 คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการเกษตร ( ข้อมูลเดือน มกราคม ) เขตพื้นที่ พิษณุโลก
คณะ / สาขา / หลักสูตร เขตพื้นที่ พิษณุโลก
ปกติ สมทบ รวมทั้งหมด
<2 2-2.5 2.51-3 3.01-3.5 >3.5 ไม่ระบุ รวม <2 3.01-3.5 รวม <2 2-2.5 2.51-3 3.01-3.5 >3.5 ไม่ระบุ รวม
วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการเกษตร 39 203 157 95 38 264 796 1 1 2 40 203 157 96 38 264 798
พืชศาสตร์ 12 55 42 25 12 61 207 12 55 42 25 12 61 207
ปวส.พืชศาสตร์ 6 6 2 1 2 19 36 6 6 2 1 2 19 36
วท.บ.พืชศาสตร์ 6 49 40 24 10 42 171 6 49 40 24 10 42 171
เรียนรวม(วิทยาศาตร์และเทคโนโลยีการเกษตร) 3 3 3 3
ปวส.(พืชศาสตร์/สัตว์ศาสตร์/ประมง) 3 3 3 3
วิทยาศาสตร์ 3 19 10 8 5 11 56 3 19 10 8 5 11 56
วท.บ.เทคโนโลยีสารสนเทศ 3 19 10 8 5 11 56 3 19 10 8 5 11 56
สัตวศาสตร์และประมง 15 80 58 41 18 108 320 15 80 58 41 18 108 320
ปวส.สัตวศาสตร์ 2 9 3 2 1 29 46 2 9 3 2 1 29 46
ปวส.ประมง 2 7 2 1 1 17 30 2 7 2 1 1 17 30
วท.บ.สัตวศาสตร์ 5 36 40 29 16 53 179 5 36 40 29 16 53 179
วท.บ.ประมง 6 28 13 9 9 65 6 28 13 9 9 65
อุตสาหกรรมเกษตร 9 49 47 21 3 81 210 1 1 2 10 49 47 22 3 81 212
ปวส.เทคโนโลยีเครื่องจักรกลเกษตร 2 7 7 6 38 60 2 7 7 6 38 60
ปวส.เทคโนโลยีการอาหาร 1 3 4 1 3 4
วท.บ.วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการอาหาร 4 18 14 7 3 11 57 4 18 14 7 3 11 57
วท.บ.เครื่องจักรกลเกษตร 3 24 25 8 29 89 3 24 25 8 29 89
วท.ม.เทคโนโลยีการเกษตร 1 1 2 1 1 2
รวมทั้งหมด 39 203 157 95 38 264 796 1 1 2 40 203 157 96 38 264 798