ข้อมูลจำนวนนักศึกษาตามประเภทการศึกษา (แบ่งตามเกรดเฉลี่ย) เทอม 2/2559 คณะวิศวกรรมศาสตร์ ( ข้อมูลเดือน มกราคม ) เขตพื้นที่ เชียงใหม่
คณะ / สาขา / หลักสูตร เขตพื้นที่ เชียงใหม่
ปกติ สมทบ พิเศษ รวมทั้งหมด
<2 2-2.5 2.51-3 3.01-3.5 >3.5 ไม่ระบุ รวม <2 2-2.5 2.51-3 3.01-3.5 >3.5 รวม <2 2-2.5 2.51-3 3.01-3.5 >3.5 ไม่ระบุ รวม <2 2-2.5 2.51-3 3.01-3.5 >3.5 ไม่ระบุ รวม
วิศวกรรมศาสตร์ 372 995 999 553 168 1 3,088 123 469 378 92 27 1,089 11 11 11 8 12 64 117 506 1,475 1,388 653 207 65 4,294
ครุศาสตร์อุตสาหกรรม 33 150 174 93 13 463 33 150 174 93 13 463
ค.อ.บ.วิศวกรรมโยธา 10 43 59 37 4 153 10 43 59 37 4 153
ค.อ.บ.วิศวกรรมอิเล็กทรอนิกส์และโทรคมนาคม 20 85 77 28 7 217 20 85 77 28 7 217
ค.อ.บ.วิศวกรรมอุตสาหการ 3 22 38 28 2 93 3 22 38 28 2 93
วิศวกรรมเครื่องกล 90 222 243 137 35 727 32 113 75 23 6 249 122 335 318 160 41 976
ปวส.ช่างยนต์ 13 38 14 10 2 77 13 38 14 10 2 77
วศ.บ.วิศวกรรมเครื่องจักรกลเกษตร 10 1 11 10 1 11
วศ.บ.วิศวกรรมเหมืองแร่ 18 38 47 22 125 18 38 47 22 125
วศ.บ.วิศวกรรมเกษตรและชีวภาพ 29 38 25 11 4 107 29 38 25 11 4 107
อส.บ.เทคโนโลยีเครื่องกล 17 37 6 60 3 38 19 2 62 3 55 56 8 122
วศ.บ.วิศวกรรมเครื่องกล 30 81 119 81 27 338 29 75 56 16 2 178 59 156 175 97 29 516
วศ.ม.วิศวกรรมเครื่องกล 7 2 9 5 4 9 12 6 18
วิศวกรรมไฟฟ้า 106 245 281 170 63 865 54 218 161 28 14 475 11 6 6 4 12 64 103 171 469 448 202 89 64 1,443
ปวส.ไฟฟ้า 2 9 17 25 16 69 2 9 17 25 16 69
ปวส.เทคนิคคอมพิวเตอร์ 2 14 4 1 21 2 14 4 1 21
ปวส.อิเล็กทรอนิกส์ 11 29 20 16 3 79 7 7 13 7 3 37 64 64 18 36 33 23 6 64 180
วศ.บ.วิศวกรรมไฟฟ้า 20 34 91 74 35 254 15 68 55 12 1 151 11 6 6 4 7 34 46 108 152 90 43 439
อส.บ.เทคโนโลยีโทรคมนาคม 2 20 30 3 3 58 2 20 30 3 3 58
วศ.บ.วิศวกรรมคอมพิวเตอร์ 54 95 86 29 2 266 20 77 56 5 158 74 172 142 34 2 424
วศ.บ.วิศวกรรมอิเล็กทรอนิกส์ 17 64 63 25 3 172 10 46 7 1 64 27 110 70 26 3 236
วศ.ม.วิศวกรรมไฟฟ้า 4 4 7 7 5 5 16 16
วิศวกรรมโยธาและสิ่งแวดล้อม 35 140 118 51 31 375 18 68 26 6 1 119 53 208 144 57 32 494
วศ.บ.วิศวกรรมโยธา 28 94 75 35 22 254 18 68 26 6 1 119 46 162 101 41 23 373
วศ.บ.วิศวกรรมสิ่งแวดล้อม 7 46 43 16 9 121 7 46 43 16 9 121
วิศวกรรมอุตสาหการ 108 238 183 102 26 1 658 19 70 116 35 6 246 5 5 4 14 127 313 304 141 32 1 918
ปวส.ช่างกลโรงงาน 1 16 17 15 6 1 56 1 16 17 15 6 1 56
ปวส.ช่างโลหะ 4 20 16 11 1 52 4 20 16 11 1 52
ปวส.เทคนิคอุตสาหกรรม 5 20 14 3 42 5 5 4 14 10 25 18 3 56
วศ.บ.วิศวกรรมแม่พิมพ์ 39 102 60 17 1 219 6 32 33 6 77 45 134 93 23 1 296
วศ.บ.วิศวกรรมอุตสาหการ 64 100 90 59 18 331 12 14 17 7 1 51 76 114 107 66 19 382
อส.บ.เทคโนโลยีอุตสาหการ 1 19 46 8 2 76 1 19 46 8 2 76
รวมทั้งหมด 372 995 999 553 168 1 3,088 123 469 378 92 27 1,089 11 11 11 8 12 64 117 506 1,475 1,388 653 207 65 4,294