ข้อมูลจำนวนนักศึกษาตามประเภทการศึกษา (แบ่งตามเกรดเฉลี่ย) เทอม 2/2559 คณะศิลปกรรมและสถาปัตยกรรมศาสตร์ ( ข้อมูลเดือน มกราคม ) เขตพื้นที่ เชียงใหม่
คณะ / สาขา / หลักสูตร เขตพื้นที่ เชียงใหม่
ปกติ สมทบ รวมทั้งหมด
<2 2-2.5 2.51-3 3.01-3.5 >3.5 รวม <2 2-2.5 2.51-3 3.01-3.5 >3.5 รวม <2 2-2.5 2.51-3 3.01-3.5 >3.5 รวม
ศิลปกรรมและสถาปัตยกรรมศาสตร์ 133 396 595 494 104 1,722 17 50 34 15 11 127 150 446 629 509 115 1,849
การออกแบบ 53 117 165 164 57 556 17 50 34 15 11 127 70 167 199 179 68 683
ศป.บ.ออกแบบสื่อสาร 10 21 38 39 25 133 17 50 34 15 11 127 27 71 72 54 36 260
ศป.บ.สิ่งทอและเครื่องประดับ 17 33 55 79 17 201 17 33 55 79 17 201
ศป.บ.ออกแบบอุตสาหกรรม 26 63 72 46 9 216 26 63 72 46 9 216
ศป.ม.ศิลปะและการออกแบบสร้างสรรค์ 6 6 6 6
เทคโนโลยีศิลป์ 32 104 99 45 5 285 32 104 99 45 5 285
ทล.บ.เทคโนโลยีการพิมพ์และบรรจุภัณฑ์ 22 78 63 30 4 197 22 78 63 30 4 197
ทล.บ.เซรามิก 10 26 36 15 1 88 10 26 36 15 1 88
ศิลปกรรม 30 81 145 109 13 378 30 81 145 109 13 378
ศล.บ.ทัศนศิลป์ 30 81 145 109 13 378 30 81 145 109 13 378
สถาปัตยกรรม 18 94 186 176 29 503 18 94 186 176 29 503
สถ.บ.เทคโนโลยีสถาปัตยกรรม 2 11 9 22 2 11 9 22
สถ.บ.สถาปัตยกรรมภายใน 6 30 65 67 15 183 6 30 65 67 15 183
สถ.บ.สถาปัตยกรรม 10 53 112 109 14 298 10 53 112 109 14 298
รวมทั้งหมด 133 396 595 494 104 1,722 17 50 34 15 11 127 150 446 629 509 115 1,849