ข้อมูลจำนวนนักศึกษาตามประเภทการศึกษา (แบ่งตามเกรดเฉลี่ย) เทอม 2/2559 คณะบริหารธุรกิจและศิลปศาสตร์ ( ข้อมูลเดือน กุมภาพันธ์ ) เขตพื้นที่ เชียงใหม่
คณะ / สาขา / หลักสูตร เขตพื้นที่ เชียงใหม่
ปกติ สมทบ พิเศษ รวมทั้งหมด
<2 2-2.5 2.51-3 3.01-3.5 >3.5 ไม่ระบุ รวม <2 2-2.5 2.51-3 3.01-3.5 >3.5 ไม่ระบุ รวม <2 2-2.5 2.51-3 3.01-3.5 >3.5 ไม่ระบุ รวม <2 2-2.5 2.51-3 3.01-3.5 >3.5 ไม่ระบุ รวม
บริหารธุรกิจและศิลปศาสตร์ 179 722 978 807 283 1 2,970 136 665 509 208 39 2 1,559 42 61 54 56 60 1 274 357 1,448 1,541 1,071 382 4 4,803
บริหารธุรกิจ 148 495 619 455 131 1 1,849 88 441 332 137 34 2 1,034 32 39 32 46 53 1 203 268 975 983 638 218 4 3,086
ปวส.การจัดการ 2 2 2 2
ปวส.การตลาด 4 24 10 4 42 4 24 10 4 42
บธ.บ.การจัดการธุรกิจระหว่างประเทศ(นานาชาติ) 28 75 67 52 15 237 28 75 67 52 15 237
บธ.บ.การจัดการ 32 132 169 123 28 1 485 33 142 92 36 2 2 307 4 6 12 9 31 69 280 273 168 30 3 823
บธ.บ.การตลาด 18 76 134 133 40 401 21 114 117 63 27 342 8 23 16 29 37 1 114 47 213 267 225 104 1 857
บธ.บ.ภาษาอังกฤษธุรกิจ 17 44 99 93 29 282 6 75 75 31 4 191 23 119 174 124 33 473
บธ.บ.ระบบสารสนเทศทางคอมพิวเตอร์ 49 142 140 50 19 400 28 110 48 7 1 194 20 10 4 1 35 97 262 192 58 20 629
บธ.ม.บริหารธุรกิจ 7 16 23 7 16 23
บัญชี 19 158 238 213 79 707 42 151 118 31 2 344 6 14 14 2 1 37 67 323 370 246 82 1,088
ปวส.การบัญชี 1 24 19 4 6 54 1 24 19 4 6 54
บช.บ.การบัญชี 18 134 219 209 73 653 42 151 118 31 2 344 6 14 14 2 1 37 66 299 351 242 76 1,034
เรียนรวม(บริหารธุรกิจ) 1 3 11 15 1 3 11 15
นักศึกษาแลกเปลี่ยน 1 3 11 15 1 3 11 15
ศิลปศาสตร์ 12 69 120 136 62 399 6 73 59 40 3 181 4 8 8 8 6 34 22 150 187 184 71 614
ศศ.บ.การท่องเที่ยวและการโรงแรม 12 58 89 82 39 280 5 50 42 24 3 124 17 108 131 106 42 404
ศศ.บ.ภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสารสากล 11 31 54 23 119 1 23 17 16 57 4 8 8 8 6 34 5 42 56 78 29 210
รวมทั้งหมด 179 722 978 807 283 1 2,970 136 665 509 208 39 2 1,559 42 61 54 56 60 1 274 357 1,448 1,541 1,071 382 4 4,803