ข้อมูลจำนวนนักศึกษาตามประเภทการศึกษา (แบ่งตามเกรดเฉลี่ย) เทอม 2/2559 คณะวิศวกรรมศาสตร์ ( ข้อมูลเดือน กุมภาพันธ์ ) เขตพื้นที่ ลำปาง
คณะ / สาขา / หลักสูตร เขตพื้นที่ ลำปาง
ปกติ สมทบ รวมทั้งหมด
<2 2-2.5 2.51-3 3.01-3.5 >3.5 รวม <2 2-2.5 2.51-3 3.01-3.5 >3.5 รวม <2 2-2.5 2.51-3 3.01-3.5 >3.5 รวม
วิศวกรรมศาสตร์ 23 134 95 30 6 288 4 14 33 12 5 68 27 148 128 42 11 356
วิศวกรรมเครื่องกล 6 48 36 10 2 102 3 4 10 1 18 9 52 46 11 2 120
ปวส.ช่างกลเกษตร 4 6 10 4 6 10
ปวส.ช่างยนต์ 5 13 13 5 1 37 5 13 13 5 1 37
อส.บ.เทคโนโลยีเครื่องกล 1 31 17 5 1 55 3 4 10 1 18 4 35 27 6 1 73
วิศวกรรมไฟฟ้า 9 46 27 8 2 92 1 17 11 4 33 9 47 44 19 6 125
ปวส.ไฟฟ้า 5 15 17 6 2 45 5 15 17 6 2 45
อส.บ.เทคโนโลยีไฟฟ้า 4 31 10 2 47 1 17 11 4 33 4 32 27 13 4 80
วิศวกรรมอุตสาหการ 8 40 32 12 2 94 1 9 6 1 17 9 49 38 12 3 111
ปวส.เทคนิคอุตสาหกรรม 3 7 4 4 18 3 7 4 4 18
อส.บ.เทคโนโลยีอุตสาหการ 5 33 28 8 2 76 1 9 6 1 17 6 42 34 8 3 93
รวมทั้งหมด 23 134 95 30 6 288 4 14 33 12 5 68 27 148 128 42 11 356