ข้อมูลจำนวนนักศึกษาตามประเภทการศึกษา (แบ่งตามเกรดเฉลี่ย) เทอม 2/2559 คณะบริหารธุรกิจและศิลปศาสตร์ ( ข้อมูลเดือน มีนาคม ) เขตพื้นที่ ตาก
คณะ / สาขา / หลักสูตร เขตพื้นที่ ตาก
ปกติ สมทบ พิเศษ รวมทั้งหมด
<2 2-2.5 2.51-3 3.01-3.5 >3.5 ไม่ระบุ รวม <2 2-2.5 2.51-3 3.01-3.5 >3.5 รวม <2 2-2.5 2.51-3 3.01-3.5 >3.5 รวม <2 2-2.5 2.51-3 3.01-3.5 >3.5 ไม่ระบุ รวม
บริหารธุรกิจและศิลปศาสตร์ 109 379 375 254 129 1 1,247 9 12 9 6 3 39 2 5 2 6 1 16 120 396 386 266 133 1 1,302
บริหารธุรกิจ 64 214 189 104 41 612 9 12 9 6 3 39 2 5 2 6 1 16 75 231 200 116 45 667
ปวส.การจัดการ 13 15 6 1 35 13 15 6 1 35
ปวส.คอมพิวเตอร์ธุรกิจ 3 31 16 6 1 57 3 31 16 6 1 57
บธ.บ.การจัดการ 19 55 67 28 15 184 9 11 2 1 2 25 2 4 1 7 30 70 70 29 17 216
บธ.บ.การตลาด 21 58 29 15 5 128 21 58 29 15 5 128
บธ.บ.ระบบสารสนเทศทางคอมพิวเตอร์ 21 57 62 49 19 208 1 7 5 1 14 1 1 6 1 9 21 59 70 60 21 231
บัญชี 24 110 124 96 59 413 24 110 124 96 59 413
ปวส.การบัญชี 1 11 7 5 10 34 1 11 7 5 10 34
บช.บ.การบัญชี 23 99 117 91 49 379 23 99 117 91 49 379
ศิลปศาสตร์ 21 55 62 54 29 1 222 21 55 62 54 29 1 222
ศศ.บ.การท่องเที่ยวและการโรงแรม 10 18 29 21 9 87 10 18 29 21 9 87
ศศ.บ.ภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสารสากล 11 37 33 33 20 1 135 11 37 33 33 20 1 135
รวมทั้งหมด 109 379 375 254 129 1 1,247 9 12 9 6 3 39 2 5 2 6 1 16 120 396 386 266 133 1 1,302