ข้อมูลจำนวนนักศึกษาตามประเภทการศึกษา (แบ่งตามเกรดเฉลี่ย) เทอม 2/2559 คณะบริหารธุรกิจและศิลปศาสตร์ ( ข้อมูลเดือน มีนาคม ) เขตพื้นที่ ลำปาง
คณะ / สาขา / หลักสูตร เขตพื้นที่ ลำปาง
ปกติ สมทบ พิเศษ รวมทั้งหมด
<2 2-2.5 2.51-3 3.01-3.5 >3.5 ไม่ระบุ รวม <2 2-2.5 2.51-3 3.01-3.5 >3.5 รวม 2-2.5 2.51-3 3.01-3.5 >3.5 รวม <2 2-2.5 2.51-3 3.01-3.5 >3.5 ไม่ระบุ รวม
บริหารธุรกิจและศิลปศาสตร์ 65 262 443 402 155 23 1,350 2 7 11 7 3 30 1 10 7 3 21 67 270 464 416 161 23 1,401
บริหารธุรกิจ 50 184 271 194 61 22 782 1 3 4 3 2 13 1 6 1 8 51 188 281 198 63 22 803
ปวส.การจัดการ 7 32 23 21 3 86 7 32 23 21 3 86
ปวส.คอมพิวเตอร์ธุรกิจ 4 12 9 5 2 32 4 12 9 5 2 32
ปวส.การตลาด 9 17 11 6 3 46 9 17 11 6 3 46
บธ.บ.การจัดการ 9 57 121 81 21 22 311 1 3 4 3 2 13 1 6 1 8 10 61 131 85 23 22 332
บธ.บ.การตลาด 9 29 52 42 17 149 9 29 52 42 17 149
บธ.บ.ระบบสารสนเทศทางคอมพิวเตอร์ 12 37 55 39 15 158 12 37 55 39 15 158
บัญชี 4 55 121 145 74 1 400 1 4 7 4 1 17 4 6 3 13 5 59 132 155 78 1 430
ปวส.การบัญชี 13 12 17 6 48 13 12 17 6 48
บช.บ.การบัญชี 4 42 109 128 68 1 352 1 4 7 4 1 17 4 6 3 13 5 46 120 138 72 1 382
ศิลปศาสตร์ 11 23 51 63 20 168 11 23 51 63 20 168
ศศ.บ.การท่องเที่ยวและการโรงแรม 8 14 32 43 11 108 8 14 32 43 11 108
ศศ.บ.ภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสารสากล 3 9 19 20 9 60 3 9 19 20 9 60
รวมทั้งหมด 65 262 443 402 155 23 1,350 2 7 11 7 3 30 1 10 7 3 21 67 270 464 416 161 23 1,401