ข้อมูลจำนวนนักศึกษาตามประเภทการศึกษา (แบ่งตามเกรดเฉลี่ย) เทอม 2/2559 คณะวิศวกรรมศาสตร์ ( ข้อมูลเดือน พฤษภาคม ) เขตพื้นที่ ตาก
คณะ / สาขา / หลักสูตร เขตพื้นที่ ตาก
ปกติ สมทบ รวมทั้งหมด
<2 2-2.5 2.51-3 3.01-3.5 >3.5 ไม่ระบุ รวม <2 2-2.5 2.51-3 3.01-3.5 >3.5 รวม <2 2-2.5 2.51-3 3.01-3.5 >3.5 ไม่ระบุ รวม
วิศวกรรมศาสตร์ 447 751 585 279 59 1 2,122 3 19 5 6 3 36 450 770 590 285 62 1 2,158
ครุศาสตร์อุตสาหกรรม 9 45 106 97 16 1 274 6 3 9 9 45 106 103 19 1 283
ค.อ.บ.วิศวกรรมไฟฟ้า 5 19 63 30 9 1 127 5 19 63 30 9 1 127
ค.อ.บ.วิศวกรรมอุตสาหการ 2 7 15 14 4 42 6 3 9 2 7 15 20 7 51
ค.อ.บ.วิศวกรรมเครื่องกล 2 19 28 53 3 105 2 19 28 53 3 105
วิศวกรรมเครื่องกล 107 162 84 24 10 387 107 162 84 24 10 387
ปวส.ช่างจักรกลหนัก 24 27 28 6 1 86 24 27 28 6 1 86
ปวส.ช่างยนต์ 27 28 24 3 2 84 27 28 24 3 2 84
วศ.บ.วิศวกรรมเครื่องกล 56 107 32 15 7 217 56 107 32 15 7 217
วิศวกรรมไฟฟ้า 135 222 224 92 26 699 135 222 224 92 26 699
ปวส.เทคนิคคอมพิวเตอร์ 28 21 7 3 1 60 28 21 7 3 1 60
ปวส.ไฟฟ้า 6 15 23 22 10 76 6 15 23 22 10 76
ปวส.อิเล็กทรอนิกส์ 10 26 9 1 4 50 10 26 9 1 4 50
วศ.บ.วิศวกรรมไฟฟ้า 24 73 97 43 7 244 24 73 97 43 7 244
วศ.บ.วิศวกรรมคอมพิวเตอร์ 61 54 40 12 2 169 61 54 40 12 2 169
วศ.บ.วิศวกรรมอิเล็กทรอนิกส์ 6 33 48 11 2 100 6 33 48 11 2 100
วิศวกรรมโยธาและสิ่งแวดล้อม 94 183 83 26 3 389 3 9 12 97 192 83 26 3 401
ปวส.ช่างก่อสร้าง 44 28 11 4 87 2 7 9 46 35 11 4 96
วศ.บ.วิศวกรรมโยธา 50 155 72 22 3 302 1 2 3 51 157 72 22 3 305
วิศวกรรมอุตสาหการ 102 139 88 40 4 373 10 5 15 102 149 93 40 4 388
ปวส.ช่างโลหะ 24 25 12 2 63 24 25 12 2 63
ปวส.ช่างกลโรงงาน 31 19 18 9 2 79 31 19 18 9 2 79
วศ.บ.วิศวกรรมอุตสาหการ 47 95 58 29 2 231 10 5 15 47 105 63 29 2 246
รวมทั้งหมด 447 751 585 279 59 1 2,122 3 19 5 6 3 36 450 770 590 285 62 1 2,158