ข้อมูลจำนวนนักศึกษาตามประเภทการศึกษา (แบ่งตามเกรดเฉลี่ย) เทอม 2/2559 คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการเกษตร ( ข้อมูลเดือน พฤษภาคม ) เขตพื้นที่ น่าน
คณะ / สาขา / หลักสูตร เขตพื้นที่ น่าน
ปกติ รวมทั้งหมด
<2 2-2.5 2.51-3 3.01-3.5 >3.5 รวม <2 2-2.5 2.51-3 3.01-3.5 >3.5 รวม
วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการเกษตร 29 165 112 71 40 417 29 165 112 71 40 417
พืชศาสตร์ 7 60 41 19 12 139 7 60 41 19 12 139
ปวส.เทคโนโลยีภูมิทัศน์ 2 2 2 2
ปวส.พืชศาสตร์ 2 6 1 9 2 6 1 9
วท.บ.พืชศาสตร์ 7 56 35 19 11 128 7 56 35 19 11 128
เรียนรวม(วิทยาศาตร์และเทคโนโลยีการเกษตร) 4 21 23 19 16 83 4 21 23 19 16 83
ปวส.(พืชศาสตร์/สัตว์ศาสตร์/ประมง) 2 7 5 2 1 17 2 7 5 2 1 17
วท.บ.(พืชศาสตร์/สัตว์ศาสตร์/ประมง) 2 14 18 17 15 66 2 14 18 17 15 66
วิทยาศาสตร์ 7 29 15 12 4 67 7 29 15 12 4 67
วท.บ.เทคโนโลยีชีวภาพ 1 2 3 1 2 3
วท.บ.เทคโนโลยีสารสนเทศ 2 9 1 1 1 14 2 9 1 1 1 14
วท.บ.วิทยาการคอมพิวเตอร์ 5 20 13 9 3 50 5 20 13 9 3 50
สัตวศาสตร์และประมง 7 39 26 12 2 86 7 39 26 12 2 86
ปวส.สัตวศาสตร์ 1 4 5 1 4 5
วท.บ.สัตวศาสตร์ 6 31 15 9 2 63 6 31 15 9 2 63
วท.บ.ประมง 1 7 7 2 17 1 7 7 2 17
วท.ม.เทคโนโลยีการผลิตสัตว์ 1 1 1 1
อุตสาหกรรมเกษตร 4 16 7 9 6 42 4 16 7 9 6 42
วท.บ.วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการอาหาร 4 16 7 8 2 37 4 16 7 8 2 37
วท.ม.เทคโนโลยีการเกษตร 1 4 5 1 4 5
รวมทั้งหมด 29 165 112 71 40 417 29 165 112 71 40 417