ข้อมูลจำนวนนักศึกษาตามประเภทการศึกษา (แบ่งตามเกรดเฉลี่ย) เทอม 2/2559 คณะบริหารธุรกิจและศิลปศาสตร์ ( ข้อมูลเดือน พฤษภาคม ) เขตพื้นที่ เชียงใหม่
คณะ / สาขา / หลักสูตร เขตพื้นที่ เชียงใหม่
ปกติ สมทบ พิเศษ รวมทั้งหมด
<2 2-2.5 2.51-3 3.01-3.5 >3.5 ไม่ระบุ รวม <2 2-2.5 2.51-3 3.01-3.5 >3.5 ไม่ระบุ รวม <2 2-2.5 2.51-3 3.01-3.5 >3.5 ไม่ระบุ รวม <2 2-2.5 2.51-3 3.01-3.5 >3.5 ไม่ระบุ รวม
บริหารธุรกิจและศิลปศาสตร์ 179 713 942 775 276 1 2,886 137 648 488 198 38 3 1,512 41 59 61 73 36 1 271 357 1,420 1,491 1,046 350 5 4,669
บริหารธุรกิจ 148 488 604 445 130 1 1,816 89 428 321 129 33 3 1,003 31 37 39 63 29 1 200 268 953 964 637 192 5 3,019
ปวส.การจัดการ 2 2 2 2
ปวส.การตลาด 4 24 10 4 42 4 24 10 4 42
บธ.บ.การจัดการธุรกิจระหว่างประเทศ(นานาชาติ) 28 75 67 52 15 237 28 75 67 52 15 237
บธ.บ.การจัดการ 32 129 166 122 28 1 478 33 139 91 34 2 2 301 4 6 12 9 31 69 274 269 165 30 3 810
บธ.บ.การตลาด 18 76 132 133 40 399 21 112 116 59 27 1 336 7 21 23 46 13 1 111 46 209 271 238 80 2 846
บธ.บ.ภาษาอังกฤษธุรกิจ 17 42 91 87 28 265 7 71 73 29 3 183 24 113 164 116 31 448
บธ.บ.ระบบสารสนเทศทางคอมพิวเตอร์ 49 140 138 47 19 393 28 106 41 7 1 183 20 10 4 1 35 97 256 183 55 20 611
บธ.ม.บริหารธุรกิจ 7 16 23 7 16 23
บัญชี 19 156 217 191 73 656 42 148 108 29 2 329 6 14 14 2 1 37 67 318 339 222 76 1,022
ปวส.การบัญชี 1 23 17 4 6 51 1 23 17 4 6 51
บช.บ.การบัญชี 18 133 200 187 67 605 42 148 108 29 2 329 6 14 14 2 1 37 66 295 322 218 70 971
เรียนรวม(บริหารธุรกิจ) 1 3 11 15 1 3 11 15
นักศึกษาแลกเปลี่ยน 1 3 11 15 1 3 11 15
ศิลปศาสตร์ 12 69 120 136 62 399 6 72 59 40 3 180 4 8 8 8 6 34 22 149 187 184 71 613
ศศ.บ.การท่องเที่ยวและการโรงแรม 12 58 89 82 39 280 5 49 42 24 3 123 17 107 131 106 42 403
ศศ.บ.ภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสารสากล 11 31 54 23 119 1 23 17 16 57 4 8 8 8 6 34 5 42 56 78 29 210
รวมทั้งหมด 179 713 942 775 276 1 2,886 137 648 488 198 38 3 1,512 41 59 61 73 36 1 271 357 1,420 1,491 1,046 350 5 4,669