ข้อมูลจำนวนนักศึกษาตามประเภทการศึกษา (แบ่งตามเกรดเฉลี่ย) เทอม 2/2559 คณะบริหารธุรกิจและศิลปศาสตร์ ( ข้อมูลเดือน พฤษภาคม ) เขตพื้นที่ ลำปาง
คณะ / สาขา / หลักสูตร เขตพื้นที่ ลำปาง
ปกติ สมทบ พิเศษ รวมทั้งหมด
<2 2-2.5 2.51-3 3.01-3.5 >3.5 ไม่ระบุ รวม <2 2-2.5 2.51-3 3.01-3.5 >3.5 รวม 2-2.5 2.51-3 3.01-3.5 >3.5 รวม <2 2-2.5 2.51-3 3.01-3.5 >3.5 ไม่ระบุ รวม
บริหารธุรกิจและศิลปศาสตร์ 65 257 420 382 143 23 1,290 2 5 5 6 3 21 1 10 7 3 21 67 263 435 395 149 23 1,332
บริหารธุรกิจ 50 184 267 192 61 22 776 1 3 4 3 2 13 1 6 1 8 51 188 277 196 63 22 797
ปวส.การจัดการ 7 32 23 21 3 86 7 32 23 21 3 86
ปวส.คอมพิวเตอร์ธุรกิจ 4 12 9 5 2 32 4 12 9 5 2 32
ปวส.การตลาด 9 17 11 6 3 46 9 17 11 6 3 46
บธ.บ.การจัดการ 9 57 117 79 21 22 305 1 3 4 3 2 13 1 6 1 8 10 61 127 83 23 22 326
บธ.บ.การตลาด 9 29 52 42 17 149 9 29 52 42 17 149
บธ.บ.ระบบสารสนเทศทางคอมพิวเตอร์ 12 37 55 39 15 158 12 37 55 39 15 158
บัญชี 4 51 107 130 62 1 355 1 2 1 3 1 8 4 6 3 13 5 53 112 139 66 1 376
ปวส.การบัญชี 13 12 17 6 48 13 12 17 6 48
บช.บ.การบัญชี 4 38 95 113 56 1 307 1 2 1 3 1 8 4 6 3 13 5 40 100 122 60 1 328
ศิลปศาสตร์ 11 22 46 60 20 159 11 22 46 60 20 159
ศศ.บ.การท่องเที่ยวและการโรงแรม 8 13 27 40 11 99 8 13 27 40 11 99
ศศ.บ.ภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสารสากล 3 9 19 20 9 60 3 9 19 20 9 60
รวมทั้งหมด 65 257 420 382 143 23 1,290 2 5 5 6 3 21 1 10 7 3 21 67 263 435 395 149 23 1,332