ข้อมูลจำนวนนักศึกษาตามประเภทการศึกษา (แบ่งตามเกรดเฉลี่ย) เทอม 1/2560 คณะบริหารธุรกิจและศิลปศาสตร์ ( ข้อมูลเดือน มิถุนายน ) เขตพื้นที่ เชียงราย
คณะ / สาขา / หลักสูตร เขตพื้นที่ เชียงราย
ปกติ รวมทั้งหมด
<2 2-2.5 2.51-3 3.01-3.5 >3.5 ไม่ระบุ รวม <2 2-2.5 2.51-3 3.01-3.5 >3.5 ไม่ระบุ รวม
บริหารธุรกิจและศิลปศาสตร์ 29 129 271 222 104 198 953 29 129 271 222 104 198 953
บริหารธุรกิจ 27 80 164 141 47 94 553 27 80 164 141 47 94 553
บธ.บ.การจัดการ 8 33 80 53 14 34 222 8 33 80 53 14 34 222
บธ.บ.การตลาด 11 28 48 50 23 33 193 11 28 48 50 23 33 193
บธ.บ.ระบบสารสนเทศทางคอมพิวเตอร์ 8 19 36 38 10 27 138 8 19 36 38 10 27 138
บัญชี 1 40 97 76 57 104 375 1 40 97 76 57 104 375
บช.บ.การบัญชี 1 40 97 76 57 104 375 1 40 97 76 57 104 375
ศิลปศาสตร์ 1 9 10 5 25 1 9 10 5 25
ศศ.บ.การท่องเที่ยวและการโรงแรม 1 9 10 5 25 1 9 10 5 25
รวมทั้งหมด 29 129 271 222 104 198 953 29 129 271 222 104 198 953