ข้อมูลจำนวนนักศึกษาตามประเภทการศึกษา (แบ่งตามเกรดเฉลี่ย) เทอม 1/2560 คณะวิศวกรรมศาสตร์ ( ข้อมูลเดือน มิถุนายน ) เขตพื้นที่ เชียงราย
คณะ / สาขา / หลักสูตร เขตพื้นที่ เชียงราย
ปกติ สมทบ พิเศษ รวมทั้งหมด
<2 2-2.5 2.51-3 3.01-3.5 >3.5 ไม่ระบุ รวม <2 2-2.5 2.51-3 3.01-3.5 >3.5 รวม ไม่ระบุ รวม <2 2-2.5 2.51-3 3.01-3.5 >3.5 ไม่ระบุ รวม
วิศวกรรมศาสตร์ 99 370 278 113 13 261 1,134 10 55 37 7 1 110 31 31 109 425 315 120 14 292 1,275
ครุศาสตร์อุตสาหกรรม 1 19 43 28 91 1 19 43 28 91
ค.อ.บ.วิศวกรรมอิเล็กทรอนิกส์และโทรคมนาคม 8 30 21 59 8 30 21 59
ค.อ.บ.วิศวกรรมไฟฟ้า 1 11 13 7 32 1 11 13 7 32
เรียนรวม(วิศวกรรมศาสตร์) 1 1 1 1
วศ.บ.วิศวกรรม(ไฟฟ้า,โยธา,อุตสาหการ,คอมพิวเตอร์) 4ปี 1 1 1 1
วิศวกรรมไฟฟ้า 14 110 116 47 7 164 458 1 25 30 7 1 64 31 31 15 135 146 54 8 195 553
วศ.บ.วิศวกรรมไฟฟ้า 11 77 99 37 7 71 302 1 25 30 7 1 64 31 31 12 102 129 44 8 102 397
วศ.บ.วิศวกรรมคอมพิวเตอร์ 2 23 13 9 36 83 2 23 13 9 36 83
อส.บ.เทคโนโลยีโทรคมนาคม 3 3 3 3
วศ.บ.วิศวกรรมอิเล็กทรอนิกส์ 1 7 4 1 57 70 1 7 4 1 57 70
วิศวกรรมโยธาและสิ่งแวดล้อม 48 144 53 14 3 52 314 7 23 6 36 55 167 59 14 3 52 350
วศ.บ.วิศวกรรมโยธา 48 144 53 14 3 52 314 7 23 6 36 55 167 59 14 3 52 350
วิศวกรรมอุตสาหการ 35 97 66 24 3 45 270 2 7 1 10 37 104 67 24 3 45 280
วศ.บ.วิศวกรรมโลจิสติกส์ 8 15 22 16 2 63 8 15 22 16 2 63
วศ.บ.วิศวกรรมอุตสาหการ 27 82 44 8 1 45 207 2 7 1 10 29 89 45 8 1 45 217
รวมทั้งหมด 99 370 278 113 13 261 1,134 10 55 37 7 1 110 31 31 109 425 315 120 14 292 1,275