ข้อมูลจำนวนนักศึกษาตามประเภทการศึกษา (แบ่งตามเกรดเฉลี่ย) เทอม 1/2560 คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการเกษตร ( ข้อมูลเดือน มิถุนายน ) เขตพื้นที่ ตาก
คณะ / สาขา / หลักสูตร เขตพื้นที่ ตาก
ปกติ สมทบ รวมทั้งหมด
<2 2-2.5 2.51-3 3.01-3.5 >3.5 ไม่ระบุ รวม 2.51-3 3.01-3.5 รวม <2 2-2.5 2.51-3 3.01-3.5 >3.5 ไม่ระบุ รวม
วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการเกษตร 17 33 34 27 12 27 150 1 7 8 17 33 35 34 12 27 158
วิทยาศาสตร์ 11 22 16 8 4 61 1 7 8 11 22 17 15 4 69
วท.บ.เทคโนโลยีคอมพิวเตอร์ 1 2 3 1 2 3
วท.บ.เทคโนโลยีสารสนเทศ 10 20 16 8 4 58 1 7 8 10 20 17 15 4 66
อุตสาหกรรมเกษตร 6 11 18 19 8 27 89 6 11 18 19 8 27 89
วท.บ.ธุรกิจอาหารและโภชนาการ 27 27 27 27
คศ.บ.คหกรรมศาสตร์ 6 11 18 19 8 62 6 11 18 19 8 62
รวมทั้งหมด 17 33 34 27 12 27 150 1 7 8 17 33 35 34 12 27 158