ข้อมูลจำนวนนักศึกษาตามประเภทการศึกษา (แบ่งตามเกรดเฉลี่ย) เทอม 1/2560 คณะวิทยาลัยเทคโนโลยีและสหวิทยาการ ( ข้อมูลเดือน มิถุนายน ) เขตพื้นที่ ตาก
คณะ / สาขา / หลักสูตร เขตพื้นที่ ตาก
ปกติ รวมทั้งหมด
<2 2-2.5 2.51-3 3.01-3.5 >3.5 รวม <2 2-2.5 2.51-3 3.01-3.5 >3.5 รวม
วิทยาลัยเทคโนโลยีและสหวิทยาการ 36 10 5 7 1 59 36 10 5 7 1 59
โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาเทคโนโลยี 36 10 5 7 1 59 36 10 5 7 1 59
ปวช.เตรียมวิศวกรรมศาสตร์ 36 10 5 7 1 59 36 10 5 7 1 59
รวมทั้งหมด 36 10 5 7 1 59 36 10 5 7 1 59