ข้อมูลจำนวนนักศึกษาตามประเภทการศึกษา (แบ่งตามเกรดเฉลี่ย) เทอม 1/2560 คณะบริหารธุรกิจและศิลปศาสตร์ ( ข้อมูลเดือน มิถุนายน ) เขตพื้นที่ เชียงใหม่
คณะ / สาขา / หลักสูตร เขตพื้นที่ เชียงใหม่
ปกติ สมทบ พิเศษ รวมทั้งหมด
<2 2-2.5 2.51-3 3.01-3.5 >3.5 ไม่ระบุ รวม <2 2-2.5 2.51-3 3.01-3.5 >3.5 ไม่ระบุ รวม <2 2-2.5 2.51-3 3.01-3.5 >3.5 ไม่ระบุ รวม <2 2-2.5 2.51-3 3.01-3.5 >3.5 ไม่ระบุ รวม
บริหารธุรกิจและศิลปศาสตร์ 160 667 885 775 241 814 3,542 115 602 515 199 35 7 1,473 44 74 58 49 26 261 512 319 1,343 1,458 1,023 302 1,082 5,527
บริหารธุรกิจ 131 459 568 445 116 567 2,286 70 397 332 141 30 7 977 32 45 43 41 23 199 383 233 901 943 627 169 773 3,646
ปวส.การตลาด 2 5 1 1 9 2 5 1 1 9
บธ.บ.การจัดการธุรกิจระหว่างประเทศ(นานาชาติ) 25 70 66 48 15 65 289 25 70 66 48 15 65 289
บธ.บ.การจัดการ 33 130 157 123 27 199 669 23 135 98 36 2 6 300 5 16 8 1 51 81 61 281 263 160 29 256 1,050
บธ.บ.การตลาด 16 75 125 138 36 102 492 19 99 122 67 23 1 331 7 22 33 35 8 81 186 42 196 280 240 67 184 1,009
บธ.บ.ภาษาอังกฤษธุรกิจ 9 36 98 86 23 101 353 7 66 71 30 4 178 24 24 16 102 169 116 27 125 555
บธ.บ.ระบบสารสนเทศทางคอมพิวเตอร์ 46 143 121 49 15 100 474 21 97 41 8 1 168 20 7 2 35 64 87 247 164 57 16 135 706
บธ.ม.บริหารธุรกิจ 5 15 8 28 5 15 8 28
บัญชี 23 140 193 186 57 139 738 39 144 116 19 318 8 18 8 2 36 72 70 302 317 207 57 175 1,128
ปวส.การบัญชี 1 1 1 3 1 1 1 3
บช.บ.การบัญชี 22 139 192 186 57 139 735 39 144 116 19 318 8 18 8 2 36 72 69 301 316 207 57 175 1,125
เรียนรวม(บริหารธุรกิจ) 1 3 11 15 1 3 11 15
นักศึกษาแลกเปลี่ยน 1 3 11 15 1 3 11 15
ศิลปศาสตร์ 6 68 123 141 57 108 503 6 61 67 39 5 178 4 11 7 6 3 26 57 16 140 197 186 65 134 738
ศศ.บ.การท่องเที่ยวและการโรงแรม 6 57 88 88 40 279 2 42 48 24 5 121 8 99 136 112 45 400
ศศ.บ.ภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสารสากล 11 35 53 17 32 148 4 19 19 15 57 4 11 7 6 3 26 57 8 41 61 74 20 58 262
ศศ.บ.การท่องเที่ยวและการบริการ 76 76 76 76
รวมทั้งหมด 160 667 885 775 241 814 3,542 115 602 515 199 35 7 1,473 44 74 58 49 26 261 512 319 1,343 1,458 1,023 302 1,082 5,527